Algemene voorwaarden voor de prestatie van diensten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.
 2. De uitzendmedewerkers worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en het uitzendbureau en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24/07/1987. Eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden - en in het bijzonder artikelen 23, 24 en 25 - gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan het uitzendbureau en het uitzendbureau kandidaten voorstelt aan de gebruiker. Ze zijn daarnaast ook van toepassing bij rechtstreekse aanwerving van de voorgestelde kandidaat door de klant middels betaling van een selectiefactuur.
 4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag het uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; de gebruiker mag derhalve alleen functierelevante   criteria formuleren in zijn aanvraag.
 5. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau. Elke wijziging dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur te worden meegedeeld. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, het takenpakket, de locatie, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbedrijf voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendmedewerkers; aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker. De gebruiker zal het uitzendbureau vrijwaren voor enige vordering van derden.
 6. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet en CAO voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendmedewerkers. De gebruiker staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom en het bewijs aan de nood tot flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten indien toegelaten in de zin van de wet en CAO. De gebruiker dient het uitzendbureau te vrijwaren voor de aan het uitzendbureau opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de wet en/of de CAO.
 7. Bij uitzendarbeid op grond van instroom geldt een minimumduur van de uitzendarbeidsovereenkomst die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan het uitzendkantoor overeenkomstig de van toepassing zijnde CAO’s. Indien de gebruiker vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dient de gebruiker het loon van de uitzendmedewerker voor de resterende duur te voldoen.
 8. De gebruiker dient het uitzendbureau via geschrift of elektronisch te informeren in het geval dat de uitzendkracht vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker gevestigd in België. De niet- naleving van deze verplichting wordt gesanctioneerd met een strafrechtelijke of administratieve geldboete per inbreuk en per uitzendkracht, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek (sanctie niveau 2).
 9. De gebruiker dient het uitzendbureau de nodige stavingsstukken te bezorgen, in geval van een uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de gebruiker hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de gebruiker en zullen door het uitzendkantoor aan de gebruiker gefactureerd worden.
 10. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van het uitzendbureau in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker het uitzendbureau hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door het uitzendbureau aan de gebruiker. De gebruiker kan geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen doorgeven bij uitbesteding aan derden. Doet de gebruiker dit toch, zal het gebruikelijk loon verder worden uitbetaald en doorgefactureerd aan de gebruiker door het uitzendbureau.
 11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze bij de gebruiker vast in dienst zouden zijn. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 12. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendmedewerker bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24/07/1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendmedewerkers dient te behandelen  alsof ze vast in dienst zouden zijn, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc.
 13. Wat betreft arbeidsveiligheid en – hygiëne geniet de uitzendmedewerker het niveau van bescherming alsof hij een vaste medewerker van de onderneming zou zijn. De uitzendmedewerker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 19 /02/1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker, aan het uitzendbureau over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. Overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden dient de gebruiker elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uren mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met het uitzendbureau werd afgesloten.
 14. Wanneer een uitzendmedewerker betrokken is bij een arbeidsongeval zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, het uitzendbureau onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, bij gebreke waarvan de gebruiker aansprakelijk zal worden gesteld voor alle mogelijke schade voortvloeiend uit diens verzuim.   In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag te worden opgesteld door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de gebruiker, op kosten van de gebruiker. Het uitzendbureau is, als juridische werkgever, niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex, Titel, II, hoofdstuk I, art. 3 en art. 12).
 15. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendmedewerker aan derden berokkende schade. De voorziening van een «clausule uitzendarbeid» in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendmedewerker aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van het uitzendbureau is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendmedewerker toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van het uitzendbureau nooit ingeroepen worden wanneer de uitzendmedewerker door de gebruiker werd geselecteerd. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendmedewerker werden toegestaan. Ook de terugvordering van kosten voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zal zonder de bemiddeling van het uitzendbureau gebeuren. Het uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/ of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers.

  In elk geval is de aansprakelijkheid van het uitzendbureau beperkt tot het totaal van de door het uitzendbureau aan de gebruiker gefactureerde bedragen in het betreffende kalenderjaar. De aansprakelijkheid van het uitzendbureau is bovendien beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de opdracht van het uitzendkantoor. Het uitzendkantoor is in geen geval aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden bedrijfsschade of andere directe schade zoals onder meer de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.
 16. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van het uitzendbureau kunnen inroepen en zal het uitzendbureau de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de uitzendmedewerker binnen de 48 uur na het toesturen ervan door het uitzendbureau.
 17. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendmedewerker. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door het uitzendbureau geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten.

  Bij automatische of elektronische prestatieverwerking (e-connect) gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan het uitzendbureau, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.
 18. De facturatie gebeurt op basis van de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze (via e-connect) doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendmedewerker en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd. Bij gebrek aan door de gebruiker doorgegeven prestatiestaten (hetzij schriftelijk en ondertekend, hetzij elektronisch of automatisch)  gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendmedewerker ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker. De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief kan door het uitzendbureau eenzijdig worden verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen alsook een stijging van de werkingskosten van het uitzendbureau. Dit tarief wordt eveneens door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendmedewerker ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. De facturatie omvat eveneens de overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze voorwaarden, verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de uitzendmedewerker vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendmedewerker of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de gebruiker zonder toepassing van de overeengekomen coëfficiënt. Elke correctie op het loon waar de uitzendkrachten tijdens of na de tewerkstelling recht op hebben, wordt eveneens aan de gebruiker gefactureerd.
 19. Het uitzendbureau factureert bijkomend: een administratieve kost per arbeidsongeval per uitzendmedewerker van €50. Dit bedrag wordt verhoogd met €150 indien het gaat om een arbeidsongeval met 5 of meer dagen werkverlet én dat aanvaard werd door de arbeidsongevallenverzekeraar van het uitzendkantoor. Het loon dat door het uitzendbureau wordt betaald op de eerste dag na het arbeidsongeval, wordt aan de looncoëfficient gefactureerd aan de gebruiker.
 20. Alle klachten betreffende de facturen moeten de maatschappelijke zetel van het uitzendbureau binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
 21. De facturen van het uitzendbureau zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet van 12%. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:

  −    voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van €125,00
  −    voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.
 22. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen - ook de niet vervallen facturen - worden onmiddellijk opeisbaar bij wanbetaling van één enkele factuur, schriftelijke ingebrekestelling geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, RSZ-dagvaardingen of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker. De uitzendmedewerker is niet gemachtigd facturen te innen.
 23. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft het uitzendbureau het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendmedewerkers onmiddellijk terug te trekken. Dergelijke ontbinding wordt gelijkgesteld met een verbreking van de samenwerking door de gebruiker conform artikel 25 van de algemene voorwaarden.
 24. In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van  130  gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbedrijf, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendmedewerker voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker per afgeworven uitzendmedewerker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het brutojaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De minimumperiode is van toepassing op elke uitzendmedewerker afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker nog geen 130 gepresteerde werkdagen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of CAO’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 130 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendmedewerker, het laten ter beschikking stellen van de uitzendmedewerker aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendmedewerker of met een derde die hiertoe de uitzendmedewerker heeft aangeworven, de uitzendmedewerker op zelfstandige basis prestaties laten uitvoeren, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van de gebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendmedewerker en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben. Wordt verstaan onder uitzendmedewerker: de door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendmedewerker die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker; de kandidaat-uitzendmedewerker die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker. Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendmedewerker: indien de uitzendmedewerker reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. indien de kandidaat-uitzendmedewerker nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. Wanneer afwerving heeft plaatsgevonden van een door het uitzendkantoor geselecteerde en voorgestelde kandidaat met oog op onmiddellijke indiensttreding bij de gebruiker, geldt bovenstaande berekening eveneens, met dien verstande dat minstens het bedrag van de bedongen selectiefee als afwervingsvergoeding verschuldigd is. Dit artikel is niet toepassing bij ‘payroll medewerkers’, zijnde medewerkers waarvoor de aanbreng, screening en selectie door de gebruiker zelf werd uitgevoerd zonder tussenkomst van het uitzendbureau.
 25. De gebruiker die de overeenkomst eenzijdig en voortijdig verbreekt, zal overeenkomstig artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan het bedrag die het uitzendbureau zou gefactureerd hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van €125 per kalenderdag/per uitzendmedewerker. Dergelijke verbreking wordt geacht plaats te vinden in geval van niet-naleving door de gebruiker van diens wettelijke verplichtingen of wanneer de gebruiker foutieve inlichtingen verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst. Het uitzendbureau behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade.
 26. In het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en de werving en selectie van kandidaten door het uitzendbureau, vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen het uitzendbureau en de gebruiker. Het uitzendbureau wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens,

  hierna Privacywet genoemd, beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de uitzendkrachten/kandidaten. De gebruiker wordt ook beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen. Het uitzendbureau en de gebruiker zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving. Het uitzendbureau zal geen persoonsgegevens aan de gebruiker mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De gebruiker verstrekt aan het uitzendbureau alle informatie over de toepasselijke wetgeving die de overdracht rechtvaardigt. Ingeval van toegestane overdracht is de gebruiker ertoe gehouden om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Privacywet en aanverwante wetgeving te respecteren. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat aan het uitzendbureau alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de gebruiker hiertoe gerechtigd is en de eventueel noodzakelijke toestemming hiervoor heeft verkregen van de betrokkenen. De gebruiker vrijwaart het uitzendbureau tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers of overige derden jegens het uitzendbureau in verband met een schending door de gebruiker van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door het uitzendbureau gemaakte kosten. Voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met de gebruiker verwerkt het uitzendbureau persoonsgegevens van contactpersonen van de gebruiker met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacy beleid (te raadplegen op https://www.accentjobs.be/nl/privacybeleid. De gebruiker verklaart dit privacy beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn.
 27. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.