Tijdelijke werkloosheid na 1 september 2020

Webinar / 20.08.2020 / 10u00

Tijdelijke werkloosheid na 1 september 2020

Tijdelijke werkloosheid (omwille van overmacht corona) zoals we het al een paar maanden kennen, loopt binnenkort ten einde. De huidige, vereenvoudigde procedure eindigt namelijk op 31 augustus.

Dit betekent dat er vanaf 1 september andere regels gelden. Bedrijven die gedefinieerd worden als een hard getroffen onderneming of behoren tot een hard getroffen sector, zullen nog steeds gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Andere bedrijven zullen echter een aanvraag tot economische werkloosheid moeten indienen.

Naast deze vormen van werkloosheid, is het mogelijk dat u medewerkers heeft die in verplichte quarantaine moeten omdat ze in een oranje of rode zone op vakantie zijn geweest, of omdat ze samenwonen met een gezinslid die een positieve coronatest aflegde. Ook zij kunnen een beroep doen op een vorm van tijdelijke werkloosheid door corona.

Om de vernieuwde vormen van tijdelijke en economische werkloosheid helder aan u uit te leggen, organiseren we op donderdag 20 augustus 2020 om 10u een nieuw webinar met Veerle Vankeirsbilck, Advocaat – Senior Associate bij CLAEYS & ENGELS Advocaten.

Herbekijk het webinar

Het webinar over ‘Het gevolg van covid-19 voor uw employer brand’ gemist? Of wenst u deze in alle rust te herbekijken?

Dat kan. Hier vindt u enerzijds de presentatie en anderzijds de schermopname:

Play button

Jullie openstaande vragen hieronder beantwoord:

Is er een lijst van de hardst getroffen sectoren?

Er zal een lijst met hardst getroffen sectoren worden opgesteld. Voorlopig is deze nog niet beschikbaar. De timing waarbinnen deze beschikbaar is, is nog onzeker. Wij hopen zo snel als mogelijk de nodige informatie hieromtrent te ontvangen.

In één BU (toelevering horeca van dranken) hadden we 35% werkloosheid, maar in de hele NV slechts 7 %. Blijkbaar komen we niet meer in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid door overmacht.

In dergelijk geval raden wij aan om een erkenning te vragen aan de Minister als Onderneming in moeilijkheden.

Wie moet de C106A versturen naar de RVA? De werkgever of medewerker?

Het is aan de werkgever om de C106A in te vullen en te versturen naar de RVA.

Wij zijn een machinebouwer die op heden niet in aanmerking komt voor corona, economische werkloosheid of productiedaling. Ons probleem bevindt zich bij onze servicetechniekers: dit zijn mensen die over heel de wereld machines gaan installeren. Deze mensen kunnen niet thuiswerken of kunnen ook niet remote werken. Concreet moeten zijn naar rode gebieden (als een essentiële verplaatsing). Wanneer ze terugkomen, moeten ze 2 weken in quarantaine. Komen ze vervolgens in aanmerking om hun quarantaineperiode toch op tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht - covid te nemen? Of hoe zouden we dit moeten aanpakken? Wij zien op heden geen alternatieven. We spreken over een groep van +20 mensen.

In principe komen zij tijdens hun quarantaineperiode niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering wegens overmacht (covid). Vooraleer er sprake kan zijn van overmacht, moet het gaan om een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen. Indien beslist wordt om naar een rood gebied te gaan - ook al gaat dit om een essentiële verplaatsing - dan is dit geen beslissing die onafhankelijk is van de wil van één van de partijen. Eventueel kan hier gekozen worden als werkgever om het loon van de betrokken medewerker door te betalen.

Wanneer moet de aanplakking gebeuren?

De aanplakking moet gebeuren ten minste 7 kalenderdagen voor de 1ste voorziene werkloosheidsdag. De dag van deze aanplakking zelf en de eerste werkloosheidsdag zijn niet inbegrepen in deze termijn.

Moeten die twee vormingsdagen aangeboden worden aan alle medewerkers? Of enkel aan de medewerkers die in die maand effectief een dag werkloos zijn geweest?

De RVA vermeldt dat u twee vormingsdagen per maand moet aanbieden aan de bedienden die u tijdelijk werkloos stelt.

Wat dienen de klanten van Accent te doen om de uitzendmedewerkers op economische werkloosheid te zetten? Nog steeds 8 dagen op voorhand doorgeven aan Accent?

De klant moet minstens 8 dagen op voorhand aan het regionaal kantoor van Accent meedelen welke uitzendmedewerker tijdelijk werkloos zal zijn alsook voor welke periode dit zou zijn en om welke type werkloosheid het gaat. Daarnaast dient de gebruiker elke eerste effectieve werkloosheidsdag door te geven aan het regionale kantoor.

Hoe weet je vanaf wanneer een regio rood of oranje was?

Dit kan geraadpleegd worden op de website https://diplomatie.belgium.be/nl.

Onze onderneming is afhankelijk van de retail en hun verkoop. Dit fluctueert zeer sterk, waardoor we dit 7 dagen op voorhand niet kunnen bepalen. Voor de coronaperiode konden we tijdelijk de mensen werkloos zetten met een melding de dag ervoor. Kan dat dan niet meer?

Het hangt af van soort werkloosheid waarop u beroep doet om te bepalen welke formaliteiten moeten nageleefd worden. Indien kan aangetoond worden dat het gaat om een bijzonder hard getroffen onderneming of een bijzonder hard getroffen sector, dan moet er geen aanplakking gebeuren van ten minste 7 dagen op voorhand. Dit geldt ook indien het gaat om werkloosheid aan de hand van een quarantainegetuigschrift.

Gaat het daarentegen over het klassieke stelsel van economische werkloosheid, dan moeten de formaliteiten eigen aan deze soort werkloosheid worden gevolgd, met inbegrip van de aanplakking.

Kan je als werkgever vragen aan een medewerker om zich te laten te testen of in quarantaine te gaan? Ook al komt de medewerker terug uit een oranje of groene zone?

Naar onze mening kan dit wel gevraagd worden, maar kan het niet eenzijdig opgelegd worden door de werkgever.

Op de slide staat dat je geen overmacht kan inroepen als je naar een verboden (=rode zone) vertrekt. Maar jullie gaven aan dat je ook geen overmacht kan inroepen als je naar een oranje zone vertrekt en het oranje blijft. Klopt dit?

Als een medewerker na een terugkeer uit het buitenland in quarantaine gaat, kan deze onder bepaalde voorwaarden uitkeringen als tijdelijk werkloze krijgen:

 • De medewerker mag niet arbeidsongeschikt zijn. In dat geval ontvangt de medewerker uitkeringen ten laste van de mutualiteit;
 • De medewerker kan niet werken (bv. telewerk). Indien u werkt, hebt u recht op loon.

Opgelet: quarantaine die het gevolg is van een niet essentiële reis (bv. vakantie):

 • naar een "rode" zone binnen een land van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het VK of Zwitserland (bij datum vertrek);
 • of naar een ander land dan de hierboven opgesomde;

opent géén recht op tijdelijke werkloosheid, aangezien dat géén situatie van overmacht is. Er is immers een reisverbod.

Indien de medewerker terugkeert uit een "oranje" of "rode" zone (voor zover deze dus niet rood was bij vertrek – zie hierboven) kan de medewerker uitkeringen krijgen als tijdelijk werkloze indien deze een quarantainegetuigschrift van een arts kan voorleggen.

De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (bv. wanneer er een reisverbod is bij vertrek).

Is er al meer duidelijkheid omtrent het gelijkstellen van vakantiedagen en tijdelijke werkloosheid vanaf 01/07? Tot 30/06 is dit goedgekeurd, vanaf daarna niet meer duidelijk.

Voorlopig is hierover nog geen duidelijkheid. De gelijkstelling geldt voorlopig voor de periode van 01.02.2020 tot en met 30.06.2020.

Kan je als werkgever een schriftelijke verwittiging geven aan je medewerkers die naar een rode zone zijn vertrokken en dus zo problemen betreffende personeelsbezetting hebben veroorzaakt?

Het is steeds mogelijk een schriftelijke waarschuwing te versturen naar één van uw medewerkers. Ook in dit geval is dit dus mogelijk.

Kan het deel met betrekking tot de opzegtermijn na 1/3 nog eens verduidelijkt worden?

De regeling is als volgt:

 • Opzegtermijnen aangevangen voor 01.03: gewone oude regime van toepassing. Medewerkers die tijdelijk werkloos waren omwille van overmacht : de opzegtermijn wordt niet geschorst.
 • Opzegtermijn aangevangen na 01.03:
  • Periode t.e.m. inwerkingtreding van de wet (22.06): opzegtermijn loopt
  • Vanaf 22.06: opzegtermijn wordt geschorst. Vb. 22.03.2020 opzegtermijn aangevat. Vanaf 22.03 – 22.06: opzegtermijn blijft lopen. Vanaf 22.06 wordt termijn geschorst als medewerker in TW overmacht corona.
 • Opzegtermijnen na 22.06: opzegtermijn wordt integraal geschorst

Wat met gezinsleden die corona hebben?

Mag/kan je de medewerker dan op tijdelijke werkloosheid zetten? Na 01/09/2020 is dit niet meer evident, omdat we niet vallen onder de zwaar getroffen bedrijven. Indien één van de gezinsleden van de medewerker getroffen is door covid-19, dan zal de medewerker in principe door de contact tracing opgebeld geweest zijn. De medewerker zal bijgevolg in quarantaine moeten blijven en zal een quarantainegetuigschrift ontvangen. Deze persoon kan op basis hiervan tijdelijk werkloos gesteld worden, tenzij er een mogelijkheid is tot telewerk voor deze persoon.

Mag je een medewerker op tijdelijke werkloosheid zetten in een winkel en in een andere winkel in een ander stad een extra uitzendmedewerker aannemen ? (retail)

Wij raden toch aan voorzichtig om te gaan met dergelijke situaties. De vraag kan zich hier stellen of je de medewerker, die je eventueel op tijdelijke werkloosheid zou zetten, niet kan inschakelen in de andere winkel. Daarnaast stelt zich ook de vraag of je hier kan verantwoorden dat het gaat om een andere functie, een andere werking van de winkel in kwestie, een ander of uitgebreider takenpakket, … Dit zal een feitenkwestie zijn die zal worden beoordeeld door de RVA.

Andere

Volledigheidshalve kunnen wij u ook nog verwijzen naar de Q&A van de RVA die up to date wordt gehouden en beschikbaar is via volgende link: https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20200729.pdf.

Ook op de website van de FOD WASO zelf zijn vragen en antwoorden te vinden via volgende link: https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus.

Deze informatie dient beschouwd te worden als interne informatie tussen Accent en haar gebruikers. Bijgevolg kan er uitsluitend intern gebruik van gemaakt worden. Deze tekst mag bijgevolg op geen enkele manier extern verspreid of gereproduceerd worden. De inhoud van dit document is louter informatief en onder alle voorbehoud. U kan er bijgevolg geen rechten aan ontlenen.

Het betreft geen juridische analyse en kan Accent in geen geval verantwoordelijk stellen. Dit is louter gebaseerd op adviezen die Accent zelf ontleent aan publiek beschikbare informatie of eigen interpretatie.

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESF
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956