Wedstrijdreglement "Win een extra maandloon"

Wedstrijdreglement "Win een extra maandloon" 

De vennootschap Accent Construct nv, met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare en ondernemingsnummer 0887.120.626 (hierna: “Accent Construct”), organiseert een wedstrijd onder de benaming “Win een extra maandloon” (hierna: “de Wedstrijd”). De Wedstrijd loopt van 17 juli 2023 om 8.30 uur tot en met 15 september 2023 om 17.30 uur (hierna: “de Duurtijd”).  

De Wedstrijd is een wedstrijd waaraan deelnemers (hierna: “de Deelnemers”) kunnen deelnemen door het beantwoorden van volgende wedstrijdvraag (hierna: “de Wedstrijdvraag”):  

“Hoeveel deelnemers zal deze wedstrijd tellen tegen 31 augustus 2023?” (tip: een gelijkaardige Accent-actie had in 2019 na 6 weken 354 deelnemers). 

 

De Deelnemers kunnen een extra maandloon winnen (hierna: “de Prijs”), waarvan de berekening en toekenningsmodaliteiten verder in dit Wedstrijdreglement worden bepaald. Er is één winnaar, want deze prijs wordt 1 keer uitgereikt. Op 30 oktober 2023 zal een medewerker van Accent Construct de winnaar aankondigen via een persoonlijk bericht via e-mail.  

De Wedstrijd is toegankelijk via de volgende pagina: www.accentjobs.be/wineenextramaandloon (hierna: “de Wedstrijdpagina”). 

De winnaars kunnen enkel de hierboven beschreven Prijs winnen.  

 

ARTIKEL 1 – WIE MAG DEELNEMEN? 

1.1. Natuurlijke personen (i) die minstens 18 jaar oud zijn op het moment van de deelname, (ii) die over een geldig e-mailadres beschikken, (iii) die een officiële verblijfplaats in België hebben gedurende de Duurtijd van de Wedstrijd, en (iv) die zich in hun eigen naam registreren, (v) die voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden* kunnen deelnemen aan de Wedstrijd . Accent Construct kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de deelname van minderjarigen aan de Wedstrijd en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om minderjarige deelnemers te diskwalificeren.  

 

*De wedstrijdvoorwaarden zijn als volgt: de Deelnemer (i) heeft een inschrijvingsfiche getekend bij Accent Construct, (ii) heeft ten minste 30  dagen effectief gewerkt via Accent Construct tijdens de Duurtijd van de Wedstrijd, (iii) is verbonden met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid  met Accent Construct op het moment van de uitreiking van de Prijs (zijnde op 30 oktober 2023), (iv) betreft  een nieuwe kandidaat, (v) is niet tewerkgesteld als jobstudent of flexijobber en betreft een kandidaat die door Accent Construct zelf werd geselecteerd (geen payroll-kandidaat via een klant van Accent Construct). Onder nieuwe kandidaat wordt begrepen: de persoon die in het jaar 2023 nog geen arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid heeft gesloten met Accent Construct (hierna: “de Wedstrijdvoorwaarden”). 

1.2. Een Deelnemer kan slechts één keer deelnemen en in aanmerking komen voor het winnen van de Prijs. 

1.3. Deelname aan de Wedstrijd is niet toegestaan voor: (i) personen die een interne functie hebben bij Accent Construct, haar filialen, haar partners of hun filialen of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd en voor (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen). 

1.4. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden gediskwalificeerd. 

 

ARTIKEL 2 – WEDSTRIJD 

2.1. De Wedstrijd wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en deelname staat los van enige aankoopverplichting. 

2.2. De Wedstrijd wordt georganiseerd 17 juli 2023 tot en met 15 september 2023 om 17u30 en bestaat uit één ronde waarna de winnaar wordt geselecteerd op basis van de Wedstrijdvoorwaarden en het antwoord op de Wedstrijdvraag. 

Op 30 oktober 2023 zal een medewerker van Accent Construct de winnaar aankondigen via een persoonlijk bericht via e-mail. De Wedstrijd is een wedstrijd waarbij deelnemers één extra maandloon, waarvan de berekening en toekenningsmodaliteiten in artikel 5 van dit Wedstrijdreglement worden bepaald, kunnen winnen. De Wedstrijd is toegankelijk via de Wedstrijdpagina.  

De winnaar kan enkel de hierboven beschreven Prijs winnen.  

2.3. Accent Construct behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd zonder voorafgaande verwittiging te verlengen. Indien Accent Construct beslist om de Wedstrijd langer te laten lopen, zal hierover een mededeling worden geplaatst op de Wedstrijdpagina.   

Accent Construct behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de Wedstrijd op elk ogenblik vroeger dan voorzien in huidig Wedstrijdreglement te beëindigen naar eigen inzicht. 

 

ARTIKEL 3 – HOE DEELNEMEN? 

3.1. De officiële wedstrijdpagina is toegankelijk op de Wedstrijdpagina. 

3.2. Gedurende de Duurtijd kan de Deelnemer deelnemen aan de Wedstrijd door: 

 1. De Wedstrijdpagina te bezoeken; 

 1. Het formulier op de Wedstrijdpagina aan te vullen en zich zodoende te registreren en in te schrijven voor de Wedstrijd; 

 1. De Wedstrijdvraag te beantwoorden;  

 1. Aan de Wedstrijdvoorwaarden te voldoen; 

 1. Het Wedstrijdreglement te aanvaarden; 

 1. De Privacy Policy te hebben gelezen en begrepen; 

3.3. Door zich in te schrijven en de Wedstrijdvraag te beantwoorden en te voldoen aan de Wedstrijdvoorwaarden, komt elke Deelnemer één keer in aanmerking voor de Prijs wanneer de Wedstrijd afgelopen is. 

3.4. Alle antwoorden die worden opgeladen door de Deelnemers moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving alsook met de algemene regels van goed fatsoen. Accent Construct behoudt zich steeds het recht voor om materialen van de Wedstrijdpagina te verwijderen indien zij naar eigen inzicht van oordeel is dat hier reden toe bestaat. Accent Construct moet de betrokken Deelnemer hierover niet inlichten en zal in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd zijn. 

3.5. Iedere deelname aan de Wedstrijd via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan via de door Accent Construct daartoe voorziene Wedstrijdpagina is uitgesloten. 

 

ARTIKEL 4 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS 

4.1. Bij afloop van de Wedstrijd wint de Deelnemer wiens antwoord het dichtst ligt bij het correcte antwoord op de Wedstrijdvraag en die voldoet aan de Wedstrijdvoorwaarden (hierna: “de Winnaar”). In geval van een ex-aequo wordt het tijdstip van inzending in rekening genomen waarbij de Deelnemer die als eerste heeft geantwoord wint. De Winnaar van de Prijs wordt bepaald en bekendgemaakt door de Jury na afloop van de Wedstrijd. 

4.2. Binnen de 7 dagen na aanduiding, wordt de Winnaar persoonlijk op de hoogte gebracht, via mail of telefonisch. Wanneer de Winnaarr een bericht ontvangt, dient hij/zij contact op te nemen met Accent Construct. 

De Deelnemers die geen Prijs winnen zullen geen enkel schrijven of geen enkele mededeling ontvangen waarbij ze op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze geen Prijs behaald hebben. 

4.3. De identiteit van de Winnaar kan op de Wedstrijdpagina worden gepubliceerd zodra deze bekend gemaakt is. De Winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd. 

 

ARTIKEL 5 – PRIJZEN 

5.1. De Prijs betreft één extra maandloon, hieronder wordt begrepen:  

 • het bruto-uurloon conform de eerste loonfiche van de tewerkstelling via Accent Construct tijdens de Duurtijd van de Wedstrijd (hierna: “de Loonfiche”);  

 • te vermenigvuldigen met factor 4,3333; 

 • te vermenigvuldigen met het aantal effectief gewerkte uren conform de Loonfiche (uitgezonderd overuren); 

 • te verminderen met de fiscale en sociale bijdragen.  

Alles die niet in bovenvermelde opsomming begrepen is, wordt niet meegerekend voor de berekening van de Prijs.  

De Prijs zal gestort worden op het rekeningnummer (zoals opgegeven in de inschrijvingsfiche) van de Winnaar. 

5.2. De Prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen geld of deviezen, en kan evenmin worden overgedragen aan een andere persoon. 

 

ARTIKEL 6 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULATIE 

6.1. Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemer. Accent Construct kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement. 

6.2. De Deelnemers die gediskwalificeerd werden, mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. Beslissingen van Accent Construct hierover zijn definitief en er staat geen beroep tegen open. 

6.3. Accent Construct behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enig reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s. 

6.4. Accent Construct behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken. 

6.5. Waar een wijziging of opschorting zich voordoet op grond van artikelen 6.3 of 6.4, zal Accent Construct een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk op de Wedstrijdpagina plaatsen. 

6.6. Indien het Wedstrijdreglement wordt gewijzigd door Accent Construct, zullen de Deelnemers een mededeling van deze wijziging ontvangen. Zij hebben dan de keuze tussen deelnemen en zich terugtrekken van de Wedstrijd. 

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID 

7.1. Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan Accent Construct. 

7.2. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Accent Construct enkel aansprakelijk voor de door de Deelnemer bewezen directe schade die het rechtstreekse gevolg is van het niet-uitvoeren door Accent Construct of haar aangestelden van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van dit Wedstrijdreglement uitmaken, het opzet, of de onverschoonbare zware fout door Accent Construct of haar aangestelden. 

Bovendien is de totale aansprakelijkheid van Accent Construct voor alle schadegevallen die een Deelnemer zou ondervinden, hierbij beperkt tot een bedrag van 1.000,00 EUR. 

7.3. Accent Construct is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door gevolg van: 

 1. een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s; 

 1. de toegang van gelijk wie tot de Wedstrijdpagina of de onmogelijkheid om toegang tot de Wedstrijdpagina te verkrijgen; 

 1. het gebruik van de Wedstrijdpagina, met inbegrip van iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen. 

7.4. Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Accent Construct zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen. 

7.6. Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen Accent Construct, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd. 

7.7. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de antwoorden die hij/zij oplaadt op de Wedstrijdpagina. De Deelnemers garanderen dat de ingezonden antwoorden geen rechten van derden schenden en zullen Accent Construct dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent Construct. 

7.8. Accent Construct kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de Wedstrijdpagina en de ingezonden antwoorden en evenmin voor het onrechtmatig gebruik ervan. 

 

ARTIKEL 8 – AANVAARDING 

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Accent Construct zou moeten nemen. 

 

ARTIKEL 9 – PRIVACY 

9.1. Tijdens en na afloop van de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan Accent Construct persoonsgegevens mee. 

Accent Construct verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (hierna: de “GDPR”) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Accent Construct verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar Privacy Policy (te raadplegen op de website www.accentjobs.be). De Deelnemer verklaart de Privacy Policy te hebben gelezen en te hebben begrepen. 

 

9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Accent Construct nv, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare. 

9.3. De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, de voornaam, de bedrijfsnaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de postcode van de Deelnemer. De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om de naam en het winnende antwoord van de Winnaars op de Website en de Facebook- of instagrampagina van Accent te vermelden, alsook om de Deelnemers te helpen zoeken naar een geschikte job. 

9.4. De Deelnemers garanderen dat zij op rechtmatige wijze persoonsgegevens aan Accent Construct verstrekken en zullen Accent Construct dan ook integraal schadeloosstellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent Construct wegens onrechtmatige verwerking van diens persoonsgegevens. 

9.5. Iedere Deelnemer beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens: 

 1. Recht van toegang en inzage:  De Deelnemer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Accent Construct van deze persoonsgegevens maakt.   

 1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:  De Deelnemer is vrij om diens persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Accent Construct. Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om Accent Construct te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (in de gevallen voorzien door de GDPR) De Deelnemer erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. De Deelnemer mag eveneens vragen om de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken.  De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zodat Accent Construct deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.   

 1. Recht van verzet:  De Deelnemer beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen (in de gevallen voorzien in de GDPR). Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moeten er geen redenen opgegeven worden.  

4. Recht van vrije gegevensoverdracht: De Deelnemer/ beschikt over het recht om zijn/haar Persoonsgegevens die door Accent Construct verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen (in de gevallen voorzien in de GDPR). 

5.Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, beschikt de Deelnemer over het recht om die toestemming in te trekken. De deelname van de Deelnemer die zijn/haar toestemming intrekt voor het einde van de Wedstrijd zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs. 

Het uitoefenen van deze rechten kan door Accen Construct daartoe te contacteren per post door een brief met kopie van een identiteitsbewijs te richten aan: Accent Construct nv, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare. 

 

ARTIKEL 10 – BETWISTING 

10.1. Betwistingen of klachten betreffende de huidige Wedstrijd moeten binnen de 8 dagen per brief worden bezorgd aan: Accent Construct nv, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare. 

10.2. De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van huidig Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Accent Construct alvorens een gerechtelijke procedure te starten. 

10.3. Betreffende de keuze van een winnaar zal geen enkele betwisting worden aanvaard. 

10.4. Alle beslissingen van Accent Construct in het kader van deze Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open. 

10.5. Wanneer een van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden. 

10.6. Huidig Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf, is onderworpen aan de Belgische wetgeving. 

10.7. De hoven en rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement.  

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESFKlokkenluidersregeling
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956