Wedstrijdreglement Tevredenheidsenquête klanten

De vennootschap Accent Jobs For People nv, met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare en ondernemingsnummer 455.069.956 (hierna: “Accent”), organiseert een Actie onder de benaming “Tevredenheidsenquête klanten” (hierna: “de Actie”).

De Actie loopt van 13 december 2022 om 12.00 uur tot en met 31 december 2022 om 18.00 uur (hierna: “de Duurtijd”). In de week van 2 januari 2023 zal een medewerker de winnaar contacteren via een persoonlijk bericht. De actie is een wedstrijd waarbij deelnemers een elektrische step (hierna: “de Prijs”) kunnen winnen. Deelnemen aan de Wedstrijd kan door de tevredenheidsenquête van Accent volledig in te vullen en in de laatste sectie de contactgegevens na te laten. De Winnaars kunnen enkel de hierboven beschreven Prijs winnen.

ARTIKEL 1 – WIE MAG DEELNEMEN?

1.1. Natuurlijke personen (i) die minstens 16 jaar oud zijn op het moment van de deelname, (ii) die over een geldig e-mailadres beschikken, (iii) die een officiële verblijfplaats in België hebben gedurende de Duurtijd van de Wedstrijd, en (iv) die zich in hun eigen naam registreren, kunnen deelnemen aan de Wedstrijd (hierna: “de Deelnemer”). Accent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de deelname van minderjarigen aan de Wedstrijd en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om minderjarige deelnemers te diskwalificeren.

1.2. Een Deelnemer kan slechts één keer deelnemen en in aanmerking komen voor het winnen van de Prijs.

1.3. Deelname aan de Wedstrijd is niet toegestaan voor: (i) personen die een interne functie hebben bij Accent, haar filialen, haar partners of hun filialen of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Wedstrijd en voor (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen).

1.4. In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden gediskwalificeerd.

ARTIKEL 2 – WEDSTRIJD

2.1. De Wedstrijd wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en deelname staat los van enige aankoopverplichting.

2.2. De Wedstrijd wordt georganiseerd van 13 december 2022 om 12.00 uur tot en met 31 december 2022 om 18.00 uur en bestaat uit het volledig invullen van een enquête, inclusief de laatste sectie waarin contactgegevens worden gevraagd. In de week van 2 januari 2023 zal een medewerker van Accent de winnaar aankondigen via een persoonlijk bericht. De Wedstrijd is een wedstrijd waarbij deelnemers een elektrische step kunnen winnen.

Deelnemen aan de Wedstrijd kan door de tevredenheidsenquête van Accent volledig in te vullen en in de laatste sectie de contactgegevens na te laten. Na afloop van de actie zullen willekeurig drie inzendingen worden gekozen. De Winnaar kan enkel de hierboven beschreven Prijs winnen. Indien Accent beslist om de Wedstrijd langer te laten lopen, zal hierover een mededeling worden geplaatst.

2.3. Accent behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd zonder voorafgaande verwittiging te verlengen. Indien Accent beslist om de Wedstrijd langer te laten lopen, zal hierover een mededeling worden geplaatst op de Wedstrijdpagina.

2.4. Accent behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de Wedstrijd op elk ogenblik vroeger dan voorzien in huidig Wedstrijdreglement te beëindigen naar eigen inzicht.

ARTIKEL 3 – HOE DEELNEMEN?

3.1. De actie vindt plaats via een Microsoft Forms.

3.2. Gedurende de Duurtijd kan de Deelnemer deelnemen aan de Wedstrijd door:

a) De enquête volledig in te vullen;
b) Contactgegevens in te vullen aan het einde van de enquête.
c) Kennis te nemen van het Wedstrijdreglement.

3.3. Door de contactgegevens via het formulier in te vullen komt elke Deelnemer één keer in aanmerking voor de Prijs wanneer de Wedstrijd afgelopen is.

3.4. Alle antwoorden die worden opgeladen door de Deelnemers moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving alsook met de algemene regels van goed fatsoen. Accent behoudt zich steeds het recht voor om materialen van de Wedstrijdpagina te verwijderen indien zij naar eigen inzicht van oordeel is dat hier reden toe bestaat. Accent moet de betrokken Deelnemer hierover niet inlichten en zal in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.5. Iedere deelname aan de Wedstrijd via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan via de door Accent daartoe voorziene Wedstrijdpagina is uitgesloten.

ARTIKEL 4 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS

4.3. Bij afloop van de Wedstrijd wint de deelnemer die aan alle voorwaarden voldaan heeft (hierna: “de Winnaars”).

4.4. Binnen de 7 dagen na aanduiding, wordt de Winnaar persoonlijk op de hoogte gebracht, via mail of telefonisch. Wanneer de Winnaar een bericht ontvangt, dient hij/zij contact op te nemen met Accent. De Deelnemers die geen Prijs winnen zullen geen enkel schrijven of geen enkele mededeling ontvangen waarbij ze op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze geen Prijs behaald hebben.

4.5. De identiteit van de Winnaar kan op de Wedstrijdpagina worden gepubliceerd zodra deze bekend gemaakt is. De Winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. De Winnaar wordt door Accent gecontacteerd om de Prijs te ontvangen. Dit betreft een elektrische step.

5.2. De Prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen geld of deviezen, en kan evenmin worden overgedragen aan een andere persoon.

5.3. Accent behoudt zich het recht voor om de aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde.

ARTIKEL 6 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULATIE

6.1. Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemer. Accent kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement.

6.2. De Deelnemers die gediskwalificeerd werden, mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. Beslissingen van Accent hierover zijn definitief en er staat geen beroep tegen open.

6.3. Accent behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enig reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.

6.4. Accent behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken.

6.5. Waar een wijziging of opschorting zich voordoet op grond van artikelen 6.3 of 6.4, zal Accent een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk op de Wedstrijdpagina plaatsen.

6.6. Indien het Wedstrijdreglement wordt gewijzigd door Accent, zullen de Deelnemers een mededeling van deze wijziging ontvangen. Zij hebben dan de keuze tussen deelnemen en zich terugtrekken van de Wedstrijd.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen uitsluitend te worden gericht aan Accent.

7.2. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Accent enkel aansprakelijk voor de door de Deelnemer bewezen directe schade die het rechtstreekse gevolg is:

van het niet-uitvoeren door Accent of haar aangestelden van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van dit Actiereglement uitmaken, het opzet, of de onverschoonbare zware fout door Accent of haar aangestelden,

Bovendien is de totale aansprakelijkheid van Accent voor alle schadegevallen die een Deelnemer zou ondervinden, hierbij beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de Prijs, zoals bepaald in artikel 5.1. van dit Actiereglement.

7.3. Accent is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door gevolg van:

a) een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;
b) de toegang van gelijk wie tot de Wedstrijdpagina of de onmogelijkheid om toegang tot de Wedstrijdpagina te verkrijgen;
c) de toegang van gelijk wie tot een Accentkantoor of de onmogelijkheid om toegang tot een Accentkantoor te verkrijgen;
d) het gebruik van de Actiepagina, met inbegrip van iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

7.4. Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Accent zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7.5. Accent biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. Accent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.

7.6. Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen Accent, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd.

7.7. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de antwoorden die hij/zij oplaadt op de Wedstrijdpagina. De Deelnemers garanderen dat de ingezonden antwoorden geen rechten van derden schenden en zullen Accent dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent.

7.8. Accent kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de Wedstrijdpagina en de ingezonden antwoorden en evenmin voor het onrechtmatig gebruik ervan.

ARTIKEL 8 – AANVAARDING

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Wedstrijdreglement. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Accent zou moeten nemen.

ARTIKEL 9 – PRIVACY

9.1. Tijdens en na afloop van (de Winnaar) de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan Accent persoonsgegevens mee.

Accent verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Accent Jobs For People nv, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

9.3. De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, de geboortedatum, de postcode, het e-mailadres en het telefoonnummer van de Deelnemer . De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om de naam en het winnende antwoord van de Winnaars op de Website en de Facebook- of instagrampagina van Accent te vermelden.

9.4. De Deelnemers garanderen dat zij op rechtmatige wijze persoonsgegevens aan Accent verstrekken en zullen Accent dan ook integraal schadeloosstellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent wegens onrechtmatige verwerking van diens persoonsgegevens.

9.5. Iedere Deelnemer beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens:

 1. Recht van toegang en inzage:
  De Deelnemer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Accent van deze persoonsgegevens maakt.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  De Deelnemer is vrij om diens persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Accent. Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om Accent te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De Deelnemer erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. De Deelnemer mag eveneens vragen om de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken.
  De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zodat Accent deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.
 3. Recht van verzet:
  De Deelnemer beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moeten er geen redenen opgegeven worden.

9.6. Recht van vrije gegevensoverdracht:
De Deelnemer/ beschikt over het recht om zijn/haar Persoonsgegevens die door Accent verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

9.7. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, beschikt de Deelnemer over het recht om die toestemming in te trekken. De deelname van de Deelnemer die zijn/haar toestemming intrekt voor het einde van de Wedstrijd zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.

Het uitoefenen van deze rechten kan door Accent daartoe te contacteren per post door een brief met kopie van een identiteitsbewijs te richten aan: Accent Jobs For People nv, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

ARTIKEL 10 – BETWISTING

10.1. Betwistingen of klachten betreffende de huidige Wedstrijd moeten binnen de 8 dagen per brief worden bezorgd aan: Accent Jobs For People nv, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

10.2. De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van huidig Wedstrijdreglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Accent alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

10.3. Betreffende de keuze van een winnaar zal geen enkele betwisting worden aanvaard.

10.4. Alle beslissingen van Accent in het kader van deze Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

10.5. Wanneer een van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

10.6. Huidig Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf, is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

10.7. De hoven en rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement.

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESF
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956