Wedstrijdreglement - Schoolverlaters

De vennootschap Accent Jobs For People nv, met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare en ondernemingsnummer 455.069.956 (hierna: “Accent”), organiseert een Actie onder de benaming “Schoolverlaters incentive" (hierna: “de Actie”).

De Actie loopt van 23.08.2022 tot en met 16.10.2022 (hierna: “de Duurtijd”).

De personen die deelnemen aan de Actie worden hierna genoemd als de “Deelnemers” of elk afzonderlijk als de “Deelnemer”. De Deelnemers worden via paid advertising op sociale media uitgenodigd om deel te nemen aan de Actie. De Actie is toegankelijk via een invulformulier, dat via de advertentie toegankelijk is(hierna: het "Formulier").

Indien de Deelnemer aan alle in dit reglement opgelegde voorwaarden voldoet, komt zij/hij in aanmerking voor één filmticket bij de Kinepolis Group nv (hierna: de "Prijs"), winnaars worden gekozen obv. wedstrijdvraag en schiftingsvraag. De Prijs wordt per e-mail opgestuurd.

ARTIKEL 1 – WIE MAG DEELNEMEN?

1.1 De Deelnemer is een natuurlijke persoon die tijdens de Duurtijd van de Actie (i) over een geldig e-mailadres, adres en telefoonnummer beschikt, (ii) een officiële verblijfplaats in België heeft, (iii) zich in hun eigen naam registreert, (iv) de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt*, (v) het hoofdstatuut van student heeft en die in een onderwijsinstelling middelbaar (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs volgt, of die een examen voorbereidt voor de centrale examencommissie, (vi) gewettigd is om in België te werken. *Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan deze wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

1.2 Elke Deelnemer mag slechts 1 x deelnemen aan de Actie. Elke Deelnemer kan slechts één keer in aanmerking komen voor het winnen van de Prijs.

1.3 Deelname aan de Actie is niet toegestaan voor: (i) personen die een interne functie hebben bij Accent, haar filialen, haar partners of hun filialen of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de Actie en voor (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen).

1.4 In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, wordt de deelname door de Deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging als ongeldig beschouwd.

ARTIKEL 2 – ACTIE

2.1 De Actie wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en deelname staat los van enige aankoopverplichting.

2.2 De Actie wordt georganiseerd tijdens de Duurtijd.

De Deelnemer dient het Formulier volledig en correct aan te vullen. Het formulier is te raadplegen via volgende link: https://www.accentjobs.be/nl/registratie-studenten/?ID=PbkPm2rwgw83UspbEkwbxXvrSDnZp9TJnSw4QGs8LgF%2BdnJzzCOMB60t_VJd5pgOd6%2BrnoL8HaRYq_%2BW%2BU&anonymous=1

Na afloop van de Duurtijd van de Actie, wordt nagegaan obv. wedstrijdvraag en schiftingsvraag welke Deelnemers in aanmerking komen voor de Prijs.

2.3 Accent behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande verwittiging te verlengen. Indien Accent beslist om de Actie langer te laten lopen, zal zij hierover per e-mail communiceren.

Accent behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de Actie op elk ogenblik vroeger dan voorzien in huidig Actiereglement te beëindigen naar eigen inzicht of na uitputting van de Prijzen.

ARTIKEL 3 – HOE DEELNEMEN?

3.1 De Deelnemer kan deelnemen aan de Actie door: 

 • het Formulier correct en volledig in te vullen;
 • kennis te nemen van het Actiereglement en deze te aanvaarden,
 • kennis te nemen van de Privacy Policy van Accent en deze te hebben gelezen en begrepen.

3.2 Door het Formulier aan te vullen, komt de Deelnemer één keer in aanmerking voor een Prijs wanneer de Actie afgelopen is.

3.3 Iedere deelname aan de Actie via briefwisseling of enige andere vorm die niet is beschreven in huidig Actiereglement is uitgesloten.

ARTIKEL 4 – ONTVANGST PRIJS

4.1 Bij afloop van de Actie komt de Deelnemer in aanmerking voor de Prijs, op voorwaarde dat hij/zij aan alle bovenvermelde voorwaarden voldoet. De Deelnemer wordt door Accent persoonlijk op de hoogte gebracht van de Prijs die hij/zij zal ontvangen, via een e-mail binnen 4 weken na afloop van de Duurtijd van de Actie.

ARTIKEL 5 – PRIJS

5.1 De Prijs bestaat uit één filmticket bij Kinepolis Group nv, dat per e-mail zal worden opgestuurd naar de Deelnemers die hiervoor in aanmerking komen.

5.2 De geldigheidsdatum van de Prijs is vermeld op het ticket zelf en is afhankelijk van de uitgavedatum.

5.3 De Prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen geld of deviezen, en kan evenmin worden overgedragen aan een andere persoon. De Deelnemer is verantwoordelijk om de e-mail met de Prijs goed te bewaren. Indien de Deelnemer de e-mail met de Prijs kwijt is, maakt hij/zij geen aanspraak op een nieuwe Prijs.

5.4 De Prijs wordt uitgegeven door een derde partij en kan enkel worden gebruikt onder de voorwaarden opgelegd door deze derde partij. Voor meer informatie omtrent de voorwaarden van de Prijzen kunnen de Deelnemers zich te richten tot de voormelde derde partij. Accent kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval de Prijs, niet kan worden gebruikt om welke reden dan ook.

5.5 Er zijn 50 Prijzen beschikbaar. De Deelnemers maken kans op de Prijs. Door een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag

5.6 Accent behoudt zich het recht voor om de aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde.

ARTIKEL 6 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULATIE

6.1 Elke inbreuk op dit Actiereglement of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemers. Accent kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Actiereglement.

6.2 De Deelnemers die gediskwalificeerd werden, mogen niet meer deelnemen aan de Actie. Beslissingen van Accent hierover zijn definitief en er staat geen beroep tegen open.

6.3 Accent behoudt zich het recht voor om de Actie te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Actie overeenkomstig huidig Actiereglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s.

6.4 Accent behoudt zich bovendien het recht voor om de Actie te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken.

6.5 Waar een wijziging of opschorting zich voordoet op grond van artikelen 6.3 of 6.4, zal Accent een mededeling van deze wijziging of opschorting communiceren aan de Deelnemers per e-mail.

6.6 Indien het Actiereglement wordt gewijzigd door Accent, zullen de Deelnemers een mededeling van deze wijziging ontvangen per e-mail. Zij hebben dan de keuze tussen deelnemen of zich terugtrekken van de Actie.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen uitsluitend te worden gericht aan Accent.

7.2 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Accent enkel aansprakelijk voor de door de Deelnemer bewezen directe schade die het rechtstreekse gevolg is:

 • van het niet-uitvoeren door Accent of haar aangestelden van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van dit Actiereglement uitmaken,
 • het opzet, of de onverschoonbare zware fout door Accent of haar aangestelden.

Bovendien is de totale aansprakelijkheid van Accent voor alle schadegevallen die een Deelnemer zou ondervinden, hierbij beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de Prijs (zijnde de waarde van één filmticket bij de Kinepolis Group nv).

Accent is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Actie, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door gevolg van:

 • een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;
 • de toegang van gelijk wie tot het Formulier of de onmogelijkheid om toegang tot het Formulier te verkrijgen;
 • het gebruik van het Formulier, met inbegrip van iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

7.3 Wanneer de Actie ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Accent zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen van de betreffende Deelnemer.

7.4 Accent biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. Accent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.

7.5 Buiten de gevallen bepaald in artikel 7.2. van dit Actiereglement en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen Accent, noch haar personeel, noch haar aangestelden, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Actie beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Actie, en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partij kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Actie.

7.6 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die hij/zij verstrekt aan Accent in het kader van de Actie. De Deelnemers garanderen dat de doorgegeven informatie geen rechten van derden schenden en zullen Accent dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent.

7.7 Accent kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van het Formulier en evenmin voor het onrechtmatig gebruik ervan.

ARTIKEL 8 – AANVAARDING

8.1 Deelname aan de Actie impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Actiereglement. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Actiereglement, evenals elke beslissing die Accent zou moeten nemen.

ARTIKEL 9 – PRIVACY

9.1 Om aan de Actie deel te nemen, deelt de Deelnemer persoonsgegevens mee. Accent verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

9.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en postcode. De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Actie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldoen, met de Deelnemer in contact te treden met betrekking tot zijn/haar deelname en om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen, alsook om de Deelnemers te helpen zoeken naar een geschikte job.

9.3 De Deelnemers garanderen dat zij op rechtmatige wijze persoonsgegevens aan Accent verstrekken en zullen Accent dan ook integraal schadeloosstellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent wegens onrechtmatige verwerking van diens persoonsgegevens.

9.4 Accent verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar Privacy Policy (te raadplegen op de website www.accentjobs.be). De Deelnemer verklaart de Privacy Policy te hebben gelezen en te hebben begrepen. De Deelnemer verklaart voldoende geïnformeerd te zijn.

9.5 Iedere Deelnemer beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens:

 1. Recht van toegang en inzage:
  De Deelnemer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Accent van deze persoonsgegevens maakt.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  De Deelnemer is vrij om diens persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Accent. Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om Accent te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  De Deelnemer erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  De Deelnemer mag eveneens vragen om de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken. De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Actie, zodat Accent deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.
 3. Recht van verzet:
  De Deelnemer beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moeten er geen redenen opgegeven worden.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
  De Deelnemer beschikt over het recht om zijn/haar Persoonsgegevens die door Accent verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, beschikt de Deelnemer over het recht om die toestemming in te trekken. De deelname van de Deelnemer die zijn/haar toestemming intrekt voor het einde van de Actie zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.

Het uitoefenen van deze rechten kan door Accent daartoe te contacteren per post door een brief met kopie van een identiteitsbewijs te richten aan: Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

ARTIKEL 10 – BETWISTING

10.1 Betwistingen of klachten betreffende de huidige Actie moeten binnen de 8 dagen per brief worden bezorgd aan: Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

10.2 De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van huidig Actiereglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Accent alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

10.3 Alle beslissingen van Accent in het kader van deze Actie zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

10.4 Wanneer een van de bepalingen van dit Actiereglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden,

 • blijft die bepaling gelden voor het gedeelte ervan dat wettelijk toelaatbaar is en worden die bepaling in die zin gematigd,
 • blijven de andere bepalingen van dit Actiereglement onverkort gelden.

10.5 Huidig Actiereglement, alsook het verloop van de Actie zelf, is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

10.6 De hoven en rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Actiereglement.

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESFKlokkenluidersregeling
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956