Algemene voorwaarden Accent Construct

I. Algemene bepalingen

1 Overeenkomst

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke opdracht, offerte of overeenkomst tussen de Klant en Accent Construct, beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’).

1.2 Deze Algemene Voorwaarden gelden van zodra de Klant een aanvraag toevertrouwt aan Accent Construct om een Uitvoerder te zoeken, om hetzij vast in dienst te treden bij de Klant, hetzij diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: ‘Opdracht’) en Accent Construct een Uitvoerder voorstelt aan de Klant. Onder ‘voorstelling/voorstellen’ wordt begrepen: het meedelen van informatie aan de Klant betreffende het profiel van de Uitvoerder en gegevens aan de hand waarvan de Klant de kandidaat kan identificeren (hierna: ‘Voorstelling’ of ‘Voorstellen’). Onder ‘Uitvoerder’ wordt begrepen: elke persoon die Accent Construct voorstelt aan de Klant om, naargelang de Opdracht, hetzij vast in dienst te treden bij de Klant, hetzij diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: ‘Uitvoerder’). De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn per categorie van Uitvoerder, worden verder geregeld onder respectievelijk titel II of III van onderhavige Algemene Voorwaarden. Onder ‘Accent Construct’ wordt begrepen: de volgende vennootschappen: Accent Jobs for People nv, Accent Construct nv, CTRL-F nv(hierna: ‘Accent Construct’).

1.3 De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de samenwerkingsovereenkomst (hierna: ‘Overeenkomst’) tussen partijen. Deze vormen samen het integrale akkoord tussen partijen en vervangen alle eventuele vroegere afspraken. Eventuele bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst tussen partijen hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden hebben voorrang op eventuele (algemene) voorwaarden van de Klant.

1.4 De Klant zal binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, het dubbel voor akkoord ondertekend terugzenden naar Accent Construct. Mocht de klant daartoe in gebreke blijven, wordt elke daad van de Klant die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, met de door Accent Construct voorgestelde kandidaat beschouwd als een aanvaarding van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.”

2 Duur

2.1 De Overeenkomst tussen de Klant en Accent Construct neemt een aanvang op datum van ondertekening van de Overeenkomst, op de datum zoals bepaald in de Overeenkomst of op het ogenblik dat de Klant een daad heeft gesteld die leidt tot een samenwer-king, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, met de door Accent Construct voorgestelde kandidaat en loopt voor twaalf maanden, behoudens andersluidend beding in de Overeenkomst.

2.2 Een offerte is enkel geldig voor de afspraken vermeld in de Opdracht. De geldigheidsduur van een offerte is 14 kalenderdagen.

3 Betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen. De facturen van Accent Construct zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Klant.

3.2 Indien de Klant na de vervaldatum, in gebreke blijft de factuur te voldoen, heeft Accent Construct het recht om de uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn. Bij niet-betaling binnen de afgesproken betaaltermijn, wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interestvoet van 12% per jaar. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:
• voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 125,00.
• voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.
Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk van rechtswege opeisbaar vanaf de wanbetaling van één enkele factuur, schriftelijke ingebrekestelling, ge-protesteerde wissels of ongedekte cheques, RSZ-dagvaardingen of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de Klant. Daaren-boven behoudt Accent Construct zich het recht voor om in deze gevallen de gehele Opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen en/of contante betaling te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Accent Construct zich het recht voor de gehele Opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. In dat geval is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum gelijk is 30% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit onverminderd het recht van Accent Construct om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

3.3 Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toege-rekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

3.4 De Uitvoerder is niet gemachtigd om facturen te innen.

3.5 Alle klachten betreffende de facturen moeten de maatschappelijke zetel van Accent Construct binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk en wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

3.6 De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimple-ti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

3.7 Indien conform de Overeenkomst of een andere grond een creditnota dient toegekend te worden aan de Klant, zal dit enkel worden toegekend aan de Klant indien aan volgende voorwaarden cumulatief werd voldaan;
• De Klant heeft alle vervallen facturen betaald;
• De aanvraag tot de creditnota door de Klant gebeurt schriftelijk en gebeurt uiterlijk binnen een termijn van 18 maanden na de laatste prestaties waarop de creditnota betrekking heeft.

4 Discriminatie

4.1 Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mogen Uitvoerders niet op discriminatoire wijze behandeld worden. Accent Construct discrimineert niet. Accent Construct selecteert en stelt Uitvoerders voor op grond van hun competenties en kwalificaties en houdt enkel rekening bij de zoektocht naar de juiste Uitvoerder met objectieve en reële functie-eisen van de Klant.

5 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

5.1 Accent Construct verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle gegevens van vertrouwelijke aard die door de Klant in het kader van de Overeenkomst aan haar of haar medewerkers worden overgemaakt, strikt geheim te houden. Elke Voorstelling van een Uitvoerder door Accent Construct is vertrouwelijk. Gegevens van kandidaat-Uitvoerders dienen door de Klant vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven, zelfs niet aan met de Klant verbonden ondernemingen, tenzij met schriftelijke toestem-ming van Accent Construct. Bij schending van dit artikel is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 10.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van Accent Construct op een hogere schadevergoeding ingeval van bewezen hogere schade.

5.2 Het is de Klant verboden om de Overeenkomst waarin o.a. de tarieven zijn opgenomen, mee te delen aan derden (hieronder eveneens begrepen: de aan de Klant verbonden ondernemingen), tenzij met schriftelijke toestemming van Accent Construct.

5.3 Het staat de Klant vrij om rechtstreeks met de Uitvoerder afspraken te maken over het geheim houden van confidentiële informatie of over de verwerking van persoonsgegevens die de Uitvoerder krijgt tijdens zijn tewerkstelling bij de Klant.

6 Aansprakelijkheid

6.1 De Klant erkent dat alle verbintenissen die Accent Construct jegens de Klant op zich neemt, in het kader van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, middelenverbintenissen zijn en geen resultaatsverbintenissen.Accent Construct is enkel aansprakelijk indien door de Klant wordt bewezen dat Accent Construct haar verbintenissen overeenkom-stig de Overeenkomst niet is nagekomen als gevolg van een foutieve handelswijze. Een eventuele schadevergoeding blijft beperkt tot de bewezen directe schade die rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van deze foutieve handelswijze van Accent Construct. Accent Construct is in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden indirecte schade. De totale aansprakelijkheid van Accent Construct wordt in ieder geval beperkt overeenkomstig artikelen II.5 en III.5 Algemene Voorwaarden.

6.2 De Klant dient eventuele fouten of tekortkomingen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling ervan, schrif-telijk te melden aan Accent Construct. Indien de Klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding wenst gebruik te maken, dient hij dit binnen de 6 maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van Accent Construct bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden, dit op straffe van verval van dit recht.

6.3 Accent Construct is niet aansprakelijk voor een laattijdige of niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst wanneer de (correcte) uitvoering van de Overeenkomst moeilijk is geworden door omstandigheden buiten de normale controle van Accent Construct, hierbij onder meer inbegrepen doch niet gelimiteerd: brand, overstroming, onvermijdbare ongevallen, dwingende over-heidsmaatregelen, pandemie, etc. Dergelijke omstandigheden schorsen de Overeenkomst tussen de Klant en Accent Construct. Accent Construct stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk de continuïteit en de naleving van haar verplichtingen te garanderen.

7 Verbod tot afwerving

7.1 Het is de Klant niet toegelaten om, zonder toestemming van Accent Construct, in geval van uitzendarbeid vóór het verstrijken van de vastgelegde minimumperiode aan werkdagen, en in geval van Werving & Selectie gedurende één jaar na de Voorstelling van de Uitvoerder, een arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitvoerder, rechtstreeks of via derden, of om de Uitvoerder direct of indirect te werk te stellen. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de Uitvoerder: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de Klant met de Uitvoerder, het laten ter beschikking stellen van de Uitvoerder aan de Klant door een derde (o.a. een ander uit-zendbureau), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de Uitvoerder of met een derde die hiertoe de Uitvoerder heeft aangeworven, de Uitvoerder op zelfstandig basis prestaties laten uitvoeren, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de Uitvoerder in het bedrijf van de Klant wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitvoerder en een derde, waarbij de Klant en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen, of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben.

8 GDPR

8.1 Partijen verklaren ten volle de Europese en Belgische regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens na te leven.

8.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst vindt regelmatig een uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen Accent Construct en de Klant. Accent Construct wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrek-king tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens, hierna Privacywet genoemd, beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de Uitvoerder.De Klant wordt eveneens beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Uitvoerder, eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen. Accent Construct en de Klant zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving. Accent Construct zal geen persoonsgegevens aan de Klant mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De Klant verstrekt aan Accent Construct alle informatie over de toepasselijke wetgeving die de overdracht rechtvaar-digt. Ingeval van toegestane overdracht is de Klant ertoe gehouden om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Privacywet en aanverwante wetgeving te respecteren. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat aan Accent Construct alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Klant hiertoe gerechtigd is en de eventueel noodzakelijke toestemming hiervoor heeft verkregen van de betrokkenen. De Klant vrijwaart Accent Construct tegen elke aanspraak van Uitvoerders, medewerkers, werknemers of overige derden jegens Ac-cent Construct in verband met een schending door de Klant van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Accent Construct gemaakte kosten. De Klant zal in diens relatie met zijn medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, de nodige contractuele afspraken maken opdat deze werknemers eveneens gehouden zijn tot deze verplichting. Voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, verwerkt Accent Construct persoonsgegevens van contactpersonen van de Klant met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacy beleid (te raadplegen op https://www.accent-jobs.be/nl/privacybeleid). De Klant verklaart dit privacy beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn.

8.3 Onverminderd de mogelijkheid voor Accent Construct om een hogere schadevergoeding te vorderen voor de werkelijke schade die de schending van de verplichtingen uit dit artikel met zich meebrengen, zal de Klant bij schending van dit artikel een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 10.000.

8.4 Op verzoek van de Klant, kan Accent Construct op diens bedrijfssite een videovacature opnemen en overgaan tot publieke versprei-ding. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de video en waarborgt dat de personen die in beeld worden gebracht, hiertoe hun voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. De Klant vrijwaart Accent Construct voor eventuele claims, van welke aard ook, die verband houden met de opmaak en verspreiding van de videovacature.

9 Diversen

9.1 Deze Algemene Voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Elke wijziging, afwijking of verandering in de opdracht, die een wijziging van de omvang of de complexiteit van de opdracht tot gevolg heeft, wordt vastge-legd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Accent Construct en de Klant. De Algemene Voorwaarden zijn steeds gevoegd als bijlage bij de Overeenkomst en worden vermeld op elke factuur van Accent Construct. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betekent de betaling van een factuur van Accent Construct de bevestiging van de kennisname en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Dit geldt eveneens in het geval van onbetaalde facturen die niet binnen de termijn van 8 dagen werden geprotesteerd.

9.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, laat dit de afdwing-baarheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een alternatieve geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals toegestaan door het toepasselijke recht.

9.3 Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

II. Bijzondere bepalingen Uitzendarbeid

1 Toepassing

1.1 De bepalingen van Titel I zijn van toepassing in zoverre de opdracht van Accent Construct erin bestaat Uitvoerders als uitzendkracht ter beschikking te stellen aan de Klant overeenkomstig de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.Bij strijdigheid tussen de bepalingen van titel II en de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van titel II voorrang.

2 Voorwerp

2.1 Accent Construct verbindt zich ertoe om alle mogelijke – binnen redelijke grenzen – inspanningen te leveren om aan de Klant ge-schikte kandidaat-Uitvoerderster beschikking te stellen.

3 Verplichtingen Klant

3.1 De Klant verbindt er zich toe om bij aanvang en tijdens de duur van de Overeenkomst alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie schriftelijk te communiceren aan Accent Construct. Elke wijziging die betrekking heeft op de tewerkstel-lingsinformatie van een Uitvoerder, dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur – en steeds voor aanvang van de tewerkstelling - te worden meegedeeld aan Accent Construct. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verlo-ningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de Klant, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, het takenpakket, de locatie, de werkpost, de vereiste be-roepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische werkloosheid, waarbij de Klant Accent Construct voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de ter-beschikkingstelling van de Uitvoerder; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de Uitvoerders; aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.

3.2 De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant. De Klant zal Accent Construct vrijwaren voor enige vordering van derden.

3.3 Accent Construct kan enkel Uitvoerders aan de Klant ter beschikking stellen voor motieven omschreven in de wet van 24/07/1087, hetzij tijdelijke arbeid ter vervanging van een vaste medewerker, hetzij tijdelijke vermeerdering van werk, hetzij voor uitzonderlijk werk, hetzij voor het invullen van een vacante betrekking (instroom). De Klant draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet en CAO voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van de Uitvoerders. De Klant staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom. De klant dient Accent Construct te vrijwaren voor de aan Accent Construct opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de wet en/of de CAO. De Klant zal bij een eventuele controle of audit steeds alle medewerking verlenen en indien gewenst de bewijs- en verantwoordingsstukken overmaken aan Accent Construct.

 3.4 De Klant neemt er kennis van dat opeenvolgende dagcontracten enkel zijn toegestaan mits een nood aan flexibiliteit aanwezig is in diens onderneming. De Klant is verantwoordelijk voor het leveren van het bewijs inzake de nood aan flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten indien toegelaten conform de wettelijke bepalingen. Indien de Klant in strijd met de toepasselijke regelgeving toch gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten, zal Accent Construct de hieraan verbonden wettelijke kosten en bijdrages alsook de daaraan verbonden administratieve kosten factureren aan de Klant.

3.5 Bij het motief instroom moet de Klant Accent Construct schriftelijk meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom. De Uitvoerder die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zelf heeft beëindigd om via uitzendar-beid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van één maand. Indien de Klant vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dient de Klant het loon van de Uitvoerder voor de resterende duur, zoals voorzien in artikel 28 en 29 van CAO nr. 108 van 16 juli 2013, te betalen aan Accent Construct.

3.6 De Klant dient Accent Construct via geschrift of elektronisch te informeren in het geval dat de Uitvoerder vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld aan een Klant gevestigd in België. De niet- naleving van deze verplichting wordt gesanctioneerd met een strafrechtelijke of administratieve geldboete per inbreuk en per Uitvoerder, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek (sanctie niveau 2). De geldboetes en de hieraan verbonden administratieve kosten (inclusief, doch niet limitatief, de proceskosten waaronder tevens begrepen de advocaatkosten) die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de Klant en zullen door Accent Construct aan de Klant gefactureerd worden. Dit artikel geldt eveneens indien Accent Construct op vraag van de Klant een Uitvoerder detacheert naar het buitenland. Accent Construct factureert aan de Klant voor elke nieuwe detacheringsaanvraag een administratieve werkingskost van € 40. Per verlenging van een bestaande detachering wordt tevens een administratieve werkingskost van € 40 gefactureerd. Op aan-vraag van de Klant, doet Accent Construct het nodige om de Single Permit aan te vragen. Indien de Klant de Uitvoerder zelf heeft gerekruteerd en geselecteerd (Payroll), factureert Accent Construct aan de Klant een administratieve kost van € 250. De Klant staat zelf in voor de betaling van de eventueel verschuldigde retributiekost.

3.7 De Klant dient Accent Construct de nodige stavingsstukken te bezorgen, in geval van een uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de Klant hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de Klant en zullen door Accent Construct aan de Klant gefactureerd worden.

3.8 De Klant kan geen beroep doen op de diensten van Accent Construct in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de Klant Accent Construct hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de Uitvoerders in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Accent Construct aan de Klant. De Klant kan geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen doorgeven bij uitbesteding aan derden. Doet de Klant dit toch, zal het gebruikelijk loon verder worden uitbetaald en gefactureerd aan de Klant door Accent Construct.

3.9 Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de Uitvoerders recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze bij de Klant vast in dienst zouden zijn. De Klant dient deze loongegevens mee te delen aan Accent Construct. De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzet-tingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant.

3.10 Tijdens de duur van de tewerkstelling van de Uitvoerder bij de Klant staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24/07/1987, de Klant in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Klant de Uitvoerders dient te behandelen alsof ze vast in dienst zouden zijn, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de Uitvoerder op het werk etc.

3.11 Wat betreft arbeidsveiligheid en – hygiëne, geniet de Uitvoerder het niveau van bescherming alsof hij een vaste medewerker van de Klant zou zijn. De Uitvoerder mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werk-postfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 15/10/2010 dient de Klant, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, vóór de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder, deze aan Accent Construct over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de Klant het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsge-neesheer. De Klant dient conform deze Algemene Voorwaarde elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) onmid-dellijk en uiterlijk binnen de 4 uren mee te delen aan Accent Construct. De Klant draagt (conform artikel 11 van het KB 15/12/2020) de eindverantwoordelijkheid voor het kosteloos ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Accent Construct werd afgesloten. In het kader van de verplichting om in te staan voor de toepassing van de wetgeving inzake welzijn op het werk ten aanzien van de Uitvoerder, geeft de Klant instructies aan de bij hem tewerkgestelde Uitvoerders en oefent hij het feitelijk werkgeversgezag over hem uit.

3.12 Wanneer een Uitvoerder betrokken is bij een arbeidsongeval zal de Klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, Accent Construct onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, bij gebreke waarvan de Klant aansprakelijk zal worden gesteld voor alle mogelijke schade voortvloeiend uit diens verzuim. De bevoegde dienst voor preventie en bescherming van de Klant onderzoekt elk ernstig arbeidsongeval overkomen aan de Uitvoerder en neemt contact op met de preventiedeskundige van Accent Construct, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag te worden opgesteld door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de Klant, op kosten van de Klant. Accent Construct is, als juri-dische werkgever, niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex Welzijn op het Werk, Boek I, Titel VI, hoofdstuk I). Dit omstandig verslag dient binnen de 10 dagen na het arbeidsongeval opgestuurd te worden door de Klant naar de Federale Inspectiedienst. Indien een externe deskundige aangesteld wordt door de Federale Inspectiedienst vallen de kosten van deze deskundige ten laste van de Klant. In geval van een zeer ernstig arbeidsongeval informeert de Klant de Federale Inspectiedienst zo snel mogelijk.

3.13 De Klant zal steeds en te allen tijde zijn medewerking verlenen aan elk onderzoek dat gebeurt in het kader van een arbeidsongeval.

3.14 Indien de arbeidsongevallenverzekeraar van Accent Construct verhaal uitoefent ten aanzien van de Klant voor de vergoe-dingen die worden betaald aan het slachtoffer van een arbeidsongeval en dit verhaal niet de volledig door de arbeidsongevallen-verzekeraar gedragen kost bevat, zal Accent Construct het resterende bedrag factureren aan de Klant.

4 Tarieven en facturatie

4.1 De Klant is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van de ondertekende Overeenkomst en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de Klant de niet-ondertekening niet ten nadele van Ac-cent Construct kunnen inroepen en zal Accent Construct de werkelijk door de Uitvoerder verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de Klant. De Klant is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de Uitvoerder binnen de 48 uur na het toesturen ervan door Accent Construct.

4.2 Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de Klant de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werk-zaamheden verricht door de Uitvoerder. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de Klant een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Accent Construct geenszins in de weg zou staan. De Klant zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische of elektronische prestatieverwerking (e-connect) gaat de Klant steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan Accent Construct, tenzij schriftelijk anders wordt overeenge-komen. Alleen de Klant is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

4.3 De facturatie gebeurt op basis van de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze (via e-connect) doorgegeven door de Klant, met een minimum van de door Klant aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepres-teerd werden door het uitsluitende toedoen van de Uitvoerder en indien aan de informatieverplichting voorzien in II.3 van deze Algemene Voorwaarden voldaan werd. Bij gebrek aan door de Klant doorgegeven prestatiestaten (hetzij schriftelijk en ondertekend, hetzij elektronisch of automatisch) gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de Uitvoerder verrichte prestaties, met een minimum van de door de Klant aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de Klant aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de Uitvoerder ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de Klant. De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief, evenals de kostenposten die zijn opgenomen in de Overeenkomst die de coëfficiënt en/of het tarief bepalen, kan/kunnen door Accent Construct eenzijdig worden verhoogd in geval van:
• een stijging van de directe of indirecte patronale lasten;
• alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen of de werkingskosten van Accent Construct doen stijgen;
• extra lasten die van overheidswege worden opgelegd aan Accent Construct die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst.
Dit tarief wordt eveneens door Accent Construct eenzijdig verhoogd bij stijging van het uurloon van de Uitvoerder ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de Klant. De facturatie omvat eveneens de overige looncomponenten zoals voorzien in II.3 van de Algemene Voorwaarden, verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de Uitvoerder vergoed overeenkomstig de bij de Klant ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de Klant gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het uurloon van de Uitvoerder of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de Klant zonder toepassing van de overeengekomen coëfficiënt. Elke correctie op het uurloon en/of de overige looncomponenten waar de Uitvoerders tijdens of na de tewerkstelling recht op hebben, wordt eveneens aan de Klant gefactureerd.

4.4 Accent Construct factureert bijkomend: een administratieve kost per arbeidsongeval per Uitvoerder van € 250. Indien het arbeidsongeval nadien niet wordt erkend door de arbeidsongevallenverzekeraar, wordt dit bedrag door Accent Construct teruggestort aan de Klant.

5 Aansprakelijkheid

5.1 De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de Klant. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de Uitvoerder aan derden berokkende schade. De voorziening van een ‘clausule uitzendarbeid’ in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant wordt aanbevolen. Accent Construct is evenmin aansprakelijk voor de schade die de Uitvoerder aan de Klant berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Klant. De aansprakelijkheid van Accent Construct is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de Uitvoerder toevertrouwd. Accent Construct is evenmin aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de Klant aan de Uitvoerder werden toegestaan. Ook de terugvordering van kosten voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aanko-pen etc. zal zonder de bemiddeling van Accent Construct gebeuren. Accent Construct is in geen geval aansprakelijk voor de ge-volgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn Uitvoerders. In elk geval is de aansprakelijkheid van AccentConstruct beperkt tot het totaal van de door Accent Construct aan de Klant gefactureerde bedragen in het betreffende kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Accent Construct is bovendien beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de Overeenkomst van Accent Construct. Accent Construct is in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade zoals onder meer de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.

5.2 Ingevolge de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie kunnen werkgevers die werknemers tewerkstellen die werken in onroerende staat verrichten, onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van het doorstorten van (een gedeelte van) de bedrijfsvoorheffing voor die werknemers. De Klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van de bewijzen en dit gedurende een periode van 7 jaar. In geval van foutieve en/of onvolledige informatie door de Klant aan Accent Construct, en Accent Construct lijdt hierdoor schade, is Accent Construct gerechtigd een schadevergoeding te vorderen ten laste van de Klant.

6 Verbod tot afwerving

6.1 In geval van voortijdige afwerving: indien de Klant vóór het einde van een minimumperiode van 130 gepresteerde werkdagen ter-beschikkingstelling binnen de 12 maanden na de laatste arbeidsovereenkomst tussen Accent Construct en de Uitvoerder, zonder tussenkomst van Accent Construct, een arbeidsverhouding aangaat met de Uitvoerder voor dezelfde of een andere functie, zal de Klant per afgeworven Uitvoerder aan Accent Construct, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 25% van het brutojaarloon van de betrokken Uitvoerder tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De minimumperiode is van toepassing op elke Uitvoerder afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de Klant en Accent Construct dat de schade, geleden door Accent Construct, onder meer gebaseerd is op de kosten die de Klant zou moeten besteden voor prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, onverminderd het recht van Accent Construct om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. Hetzelfde geldt indien de voorstelling nooit werd gevolgd door een effectieve tewerkstelling via AccentConstruct en de Klant een arbeidsverhouding aangaat met de Uitvoerder voor dezelfde of een andere functie binnen de 12 maan-den na de datum van voorstelling.

6.2 De Klant is deze vergoeding ook verschuldigd indien Accent Construct – voor het einde van de minimumperiode van 130 gepres-teerde werkdagen terbeschikkingstelling - de terbeschikkingstelling dient stop te zetten:
• omwille van de niet-naleving door de Klant van op hem rustende verplichtingen conform de tussen de Klant en Accent Construct geldende afspraken of de Belgische en Europese wet- en regelgeving.
• omdat de Klant zich bevindt in een staat van faillissement, ontbinding, in vereffening of in geval van kennelijk onvermogen van de Klant.

6.3 De Klant is deze vergoeding ook verschuldigd indien de Uitvoerder, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsver-houding met de Klant aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de Uitvoerder nog geen 130 gepresteerde werkdagen zijn. De Klant verbindt zich ertoe Accent Construct op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de Uitvoerder een arbeidsverhouding aan te gaan.

6.4 Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder dient te worden beëindigd omdat de maxi-mumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of CAO’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 130 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de Klant een arbeidsverhouding met de Uitvoerder aangaat.

6.5 Definities:
• Wordt verstaan onder Uitvoerder: de door Accent Construct geselecteerde Uitvoerders die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de Klant en de kandidaat-Uitvoerders die door Accent Construct werd voorgesteld aan de Klant.
• Wordt verstaan onder brutojaarloon van de Uitvoerder: indien de Uitvoerder reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92 x het aantal nog te presteren dagen/130. Indien de Uitvoerder nog niet gewerkt heeft: het bij de Klant voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de Klant) x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

6.6 Wanneer afwerving heeft plaatsgevonden van een door Accent Construct geselecteerde en voorgestelde Uitvoerder met oog op onmiddellijk indiensttreding bij de Klant, geldt bovenstaande berekening eveneens, met dien verstande dat minstens het bedrag van de bedongen selectiefee als afwervingsvergoeding verschuldigd is.

6.7 Dit artikel is niet van toepassing bij ‘payroll medewerkers’, zijnde medewerkers waarvoor de aanbreng, screening en selectie door de Klant zelf werd uitgevoerd zonder tussenkomst van Accent Construct.

7 Beëindiging

7.1 Onverminderd het eventuele recht op schadeloosstelling van Accent Construct, kan Accent Construct de Overeenkomst met onmid-dellijke ingang en zonder enige opzeggingsvergoeding beëindigen:
• ingeval van herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige en/of niet-betaling op één enkele vervaldag) door de Klant;
• ingeval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
• ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;
• indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
• ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
• indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of heeft verstrekt;
• ingeval van verandering in de controle of het beheer van de Klant;
• indien de Klant zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt;
• indien de Klant diens verbintenissen conform de Overeenkomst of algemene Voorwaarden niet nakomt.

7.2 De Klant die de Overeenkomst eenzijdig en voortijdig verbreekt, zal overeenkomstig artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan het bedrag dat Accent Construct zou gefactureerd hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125,00 per kalenderdag/per Uitvoerder. Dergelijke verbreking wordt geacht plaats te vinden in geval van niet-naleving door de Klant van dienst wettelijke verplichtingen of wanneer de Klant foutieve inlichtingen verstrekt bij het sluiten van de Overeenkomst. Accent Construct behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisten die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade.

III. WERVING & SELECTIE

1 Toepassing

1.1 De bepalingen van titel II zijn van toepassing voor zover de dienstverlening van Accent Construct bestaat uit het werven en selecteren van kandidaten in navolging van een aanvraag van de Klant tot werving en selectie, met als doel een recht-streekse arbeidsverhouding tot stand te brengen tussen de Klant en de Uitvoerder. Bij strijdigheid tussen de bepalingen vantitel III en de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, gaan de bepalingen van titel III voor.

2 Voorwerp

2.1 Accent Construct verbindt zich er toe om alle mogelijke – binnen redelijke grenzen – inspanningen te leveren om een voor de Klant geschikte Uitvoerder te selecteren teneinde de Klant toe te laten een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitvoerder.

3 Verplichtingen Klant

3.1 De Klant verstrekt aan Accent Construct alle gegevens die nodig zijn voor een optimale werving en selectie. De Klant verbindt zich ertoe om steeds correcte en accurate informatie te bezorgen en belangrijke wijzigingen in de gegevens onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur mee te delen aan Accent Construct.

4 Tarieven

4.1 Accent Construct werkt voor werving- en selectiediensten op basis van de ‘first talent, then pay’ formule.De Klant is slechts gehouden een vergoeding (hierna: ‘Vergoeding’) te betalen als een door Accent Construct voorgestelde Uitvoerder effectief wordt weerhouden door de Klant en een arbeidsverhouding, van welke aard ook, aangaat met de door Accent Construct voorgestelde Uitvoerder.

4.2 De Vergoeding welke verschuldigd is bij een effectieve tewerkstelling wordt bepaald in de Overeenkomst en wordt berekend op basis van het bruto jaarpakket van de Uitvoerder.
Dit omvat:
• De jaarlijkse bruto-vergoeding, berekend op basis van 13,92 maanden (12 maanden ingeval van zelfstandige samenwerking tussen de Uitvoerder en de Klant) vóór inhouding of aftrek van sociale zekerheidsbijdragen.
• Netto-onkosten, voordelen van alle aard, commissies, maaltijdcheques, gegarandeerde of variabele bonussen (at target), groepsverzekering, hospitalisatieverzekering.
• Het voordeel voortvloeiend uit het gebruik van een firmawagen zal geraamd worden op 625 EUR/maand.

4.3 De klant verbindt er zich toe, telkens wanneer hij een kopie van het loonvoorstel overmaakt aan de Uitvoerder, dit ook over te maken aan Accent Construct. Daarnaast bezorgt de Klant aan Accent Construct steeds een kopie van de finale overeenkomst met de Uitvoer-der zodoende Accent Construct steeds over de juiste en accurate informatie beschikt inzake het bruto jaarpakket van de Uitvoerder.

4.4 De Vergoeding is een all-in vergoeding en omvat alle werving- en selectiekosten die door Accent Construct worden gemaakt in de uitvoering van haar opdracht. Accent Construct zal geen andere kosten aanrekenen dan de Vergoeding. Enkel buitenlandse reis- en/of verblijfkosten gemaakt door Accent Construct en de Uitvoerders in verband met de werving- en selectieprocedure zullen apart worden gefactureerd aan de Klant, op voorwaarde dat de Klant met de buitenlandse reis- en/of verblijfskosten voorafgaandelijk heeft ingestemd. Deze zullen door Accent Construct aan de Uitvoerders worden vergoed. Accent Construct brengt deze kosten nadien in rekening van de Klant, welke deze kosten aan Accent Construct zal voldoen.

4.5 Alle bedragen zijn exclusief BTW. De Vergoeding is verschuldigd op het moment dat de Klant voor zichzelf, middels en/of voor der-den, een tewerkstellingsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de Uitvoerder.

4.6 Eventuele afspraken in de Overeenkomst met betrekking tot het crediteren van de Vergoeding bij een vervroegde beëindiging, gelden niet in gevallen van overmacht of afdankingen door de Klant wegens economische redenen. De garantieregeling vindt enkel toepassing bij omstandig gemotiveerde ontslagen die verband houden met de kwalificaties, de professionele geschiktheid of het gedrag van de door Accent Construct voorgestelde Uitvoerder en die binnen de tien werkdagen na het ontslag van de Uitvoerder aan Accent Construct werden gemeld door de Klant. In voorkomend geval zal Accent Construct de Vergoeding (deels) crediteren zoals bepaald in de Ovreenkomst.

5 Aansprakelijkheid

5.1 De Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar uiteindelijke keuze van de Uitvoerder. Accent Construct is niet aansprakelijk indien de Uit-voerder niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Klant, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een handelen of nalaten van Accent Construct in strijd met de bepalingen van III.2 van de Algemene Voorwaarden. De eventuele aansprakelijkheid van Accent Construct is in elk geval beperkt tot de door de Klant bewezen directe schade en tot maximaal de helft van de in verband met de opdracht aan de Klant in rekening gebrachte of te brengen Vergoeding.

5.2 Accent Construct kan nooit aansprakelijk zijn voor enige schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade:
• Die zou voortvloeien uit (a) een fout in de referenties, de beroepservaring, de vaardigheden of de personaliteit van de Uitvoerder (b) het eventueel verzuim van de Uitvoerder aan de wettelijke, medische of deontologische verplichtingen, (c) het gebruik van valse informatie of verzuim van informatie door de Uitvoerder.
• als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Accent Construct voorgestelde Uitvoerder met wie de Klant een tewerkstellingsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

6 Verbod tot afwerving

6.1 De Klant zal gedurende de duur van de Overeenkomst en tot één jaar na de voorstelling door Accent Construct van een Uitvoerder niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks een tewerkstellingsverhouding aangaan met de door Accent Construct voorgestelde Uitvoerder nadat de Klant de Uitvoerder vooraf had geweigerd of nadat de Uitvoerder vooraf had geweigerd.Wordt in dit artikel verstaan onder Uitvoerder: elke door Accent Construct geselecteerde Uitvoerder die werd voorgesteld aan de Klant en die voldeed aan de specifieke vereisten van de door de Klant uitgezette vacature. Indien de gegevens van de voorgestelde Uitvoerder reeds opgenomen zijn in de databank van de Klant – door bijvoorbeeld spontane sollicitatie van de Uitvoerder bij de Klant of door voorstelling door een andere vennootschap – zal deze Uitvoerder niet beschouwd worden als geselecteerd door Accent Construct mits deze gegevens maximaal 2 maand in het bezit zijn van de Klant of mits de Klant in de 4 weken voorafgaandelijk aan de Voorstelling door Accent Construct contacten had met de Uitvoerder in het kader van een mogelijke aanwerving. Bij eventuele discussie tussen Accent Construct en de Klant dient de Klant Accent Construct de nodige bewijsstukken hiervan over te maken.Indien de Klant het hierboven genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadevergoeding verschuldigd aan Accent Construct ten belope van de Vergoeding, te vermeerderen met 25%. In geval het bedrag van het bruto jaarpakket van de Uitvoerder hoger zou zijn dan 60.000 EUR, dan zal de schadevergoeding gelijk zijn aan 25.000 EUR.

 

Jobs per sector
Populaire locaties
Laden...
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESF
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: 51460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956