Algemene voorwaarden DGWPS

1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing bij deelname door een onderneming (hierna: ‘Deelnemer’) aan de door Accent Group nv (hierna “Accent”) met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576 en ondernemingsnummer 0846.963.913 georganiseerde onderzoeken en aanverwante activiteiten zoals die hierna besproken worden.

Accent behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzen. Accent zal de Deelnemers op de landingspagina op de hoogte brengen indien Accent de Algemene Voorwaarden gewijzigd zou hebben. Zij hebben dan de keuze om verder deel te nemen of zich terug te trekken uit de Studie.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, maken de Algemene Voorwaarden van de Deelnemer geen deel uit van de samenwerking tussen Accent en de Deelnemer.

2 De Grote Werkplezier Studie

Accent organiseert een onderzoek onder de benaming “de Grote Werkplezier Studie” (hierna: “de Studie”). De studie heeft als doel de deelnemende organisaties een inzicht te geven in de mate waarin hun medewerkers werkplezier ervaren en hoe tevreden men is over de specifieke factoren die werkplezier bepalen. De studie is opgezet als ‘pulse meting’ waarbij als het ware polshoogte wordt genomen van het werkplezier en deze factoren. In die zin is deze studie vooral ‘oriënterend’ bedoeld, waarna bij de interpretatie van de resultaten een volgende stap ter verdieping noodzakelijk of wenselijk kan zijn.

Accent heeft samen met de experten van de Impetus Academy bv met maatschappelijke zetel te 9910 Aalter, Kloosterstraat 6 en ondernemingsnummer 0739.785.247 (hierna: ‘Impetus’), een barometermeting opgesteld zodat de Deelnemer op deze manier kan te weten komen hoe zij scoort op de factoren die belangrijk zijn voor het werkplezier van diens medewerkers.

De Studie zelf loopt van 10 januari 2022 tot 31 mei 2022.

De Studie is een studie waaraan ondernemingen met maatschappelijke zetel in België kunnen deelnemen door zich te registreren op de website www.grotewerkplezierstudie.be.

3 Uitvoering van de Studie

Accent zal de Studie zorgvuldig, vakbekwaam en onafhankelijk uitvoeren.

De Deelnemer verklaart zich door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk akkoord dat Accent voor het uitvoeren van de Studie en aanverwante activiteiten samenwerkt met Impetus, Accent Jobs For People NV, Accent Construct NV, Ctrl-F NV, GIGhouse BV en Nowjobs NV.

De Deelnemer verklaart zich door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk akkoord dat:

 • Accent en Impetus de gegevens en resultaten kunnen gebruiken om aanvullend statistiek onderzoek uit te voeren.
 • Accent Jobs For People NV, Accent Construct NV, Ctrl-F NV, GIGhouse BV en Nowjobs NV kennis nemen van de resultaten van de Deelnemer en deze mogelijks ter kennis brengen van de Deelnemer.

4 Deelname

Deelnemen aan de Studie kan door de landingspagina te bezoeken, zich te registreren op de website degrotewerkplezierstudie.be vóór 1 januari 2022 en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

Iedere deelname aan de Studie via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan via de door Accent daartoe voorziene landingspagina is uitgesloten.

Accent behoudt zich het recht voor om de Studie zonder voorafgaande verwittiging te verlengen. Indien Accent beslist om de Studie te verlengen, zal hierover een mededeling worden geplaatst op de landingspagina. Accent behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de Studie op elk ogenblik vroeger dan voorzien in de Algemene Voorwaarden te beëindigen naar eigen inzicht.

5 Verloop van de Studie

Na registratie op de website, ontvangt de Deelnemer een bevestigingsmail van Accent.

Vanaf 10 januari 2022, zal de Deelnemer een individuele link ontvangen om deel te nemen aan de Studie. De Studie, die verspreid kan worden onder alle medewerkers van de Deelnemer, wordt afgesloten op 30 maart 2022.

In mei 2022 ontvangt de Deelnemer een individueel rapport met alle resultaten en bevindingen die uit de Studie zijn voortgekomen.

Accent zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Studie op een commercieel voorzichtige manier uit te voeren volgens bovenvermeld tijdschema. Alle hierboven vermelde data voor de uitvoering van de diensten, inclusief de levering van het resultaat, zijn evenwel slechts geschatte en niet-bindende data voor planningsdoeleinden en kunnen verlengd worden ten gevolge van omstandigheden die de vertraging kunnen verantwoorden. Accent zal de Deelnemers op de landingspagina op de hoogte brengen indien Accent een aanzienlijke vertraging verwacht of ondervindt dat bovenvermelde data wezenlijk zouden worden beïnvloed.

6 Onderaannemers

Accent doet beroep op de onderaannemer en eveneens verwerker Impetus.

Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden verklaart de Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord dat alle antwoorden en persoonsgegevens van de medewerkers van de Deelnemer worden overgemaakt aan Impetus voor verdere analyse en voor de opstelling van het resultaat. De Deelnemer zal ervoor zorgen dat diens medewerkers hiervan op de hoogte zijn en hun uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben gegeven.

7 Resultaat

De antwoorden van de medewerkers van de Deelnemer worden door Accent en Impetus verwerkt, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het resultaat van de Studie per Deelnemer.

Indien de Deelnemer een Klant is van Accent Jobs For People NV, Accent Construct NV, Ctrl-F NV, GIGhouse BV en Nowjobs NV, dan zal de persoon met wie de Deelnemer contact heeft van één van deze vennootschappen de resultaten kenbaar maken aan de Deelnemer per e-mail. Onder Klant wordt begrepen: de onderneming waarbij een uitzendkracht ter beschikking werd gesteld in 2020 of 2021 of waarbij een fee voor aanwerving werd gefactureerd in 2020 of 2021.

Niet-Klanten ontvangen de resultaten rechtstreeks van Impetus per e-mail.

8 Kostprijs

De bijdrage van de Deelnemer tot Deelname is afhankelijk van de bedrijfsgrootte van de onderneming van de Deelnemer;

 • bedrijven met < 50 werknemers: € 1.000 exclusief btw;
 • bedrijven met 50 - 250 werknemers: € 1.500 exclusief btw;
 • bedrijven met > 250 werknemers; € 2.000 exclusief btw.

Onder medewerkers wordt begrepen: de persoon, ongeacht het statuut van tewerkstelling, waarmee de onderneming rechtstreeks een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Bestaande Klanten van Accent Jobs For People nv, Accent Group nv, Accent Construct nv, Nowjobs nv, CTRL-F nv, GIGhouse BV, genieten echter van een voordeelbijdrage van € 500 exclusief btw.

9 Facturatie

De facturen van Accent zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Deelnemer. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet van 12%. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:

 • voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 125,00.
 • voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

10 Aansprakelijkheid

10.1
Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout die betrekking hebben op de uitvoering van de Studie, is Accent, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Studie, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door gevolg van:

a) een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de Studie of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;

b) de toegang van gelijk wie tot de landingspagina of de onmogelijkheid om toegang tot de landingspagina te verkrijgen;

c) het gebruik van de landingspagina, met inbegrip van iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

10.2
Wanneer de Studie ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Accent zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

10.3
Accent biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid, geschiktheid, volledigheid, correctheid van het resultaat van de Studie.

10.4
Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout, kunnen Accent, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Studie beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Studie. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Studie.

11 Privacy

11.1
Tijdens de Studie deelt de Deelnemer aan Accent persoonsgegevens mee, die anoniem verwerkt worden. De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam van de Hr-verantwoordelijke of de contactpersoon, het e-mailadres en de functie van de Deelnemer.

Accent verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Accent verwerkt deze persoonsgegevens in regel met bovenvermelde regelgeving.

De Deelnemer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat Accent de persoonsgegevens mag meedelen aan Impetus en de onderneming met wie de Deelnemer een samenwerkingsrelatie heeft op vlak van uitzendarbeid of op vlak van werving en selectie (Accent Jobs For People nv, Accent Group nv, Accent Construct nv, Nowjobs nv, CTRL-F nv, GIGhouse BV) die de gegevens anoniem zal verwerken in het kader van de Studie. 1

1.2
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Accent Group NV.

11.3
De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met als doel het goede verloop van de Studie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om het resultaat bekend te maken.

11.4
De Deelnemers garanderen dat zij op rechtmatige wijze persoonsgegevens aan Accent verstrekken en zullen Accent dan ook integraal schadeloosstellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent wegens onrechtmatige verwerking van diens persoonsgegevens.

11.5
De personen waarvan persoonsgegevens worden overgemaakt (hierna: ’Betrokkene’), beschikken over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens:

 • Recht van toegang en inzage:
  De Betrokkene heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Accent van deze persoonsgegevens maakt.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  De Betrokkene is vrij om de persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Accent. Daarnaast heeft de Betrokkene steeds het recht om Accent te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De Betrokkene erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. De Betrokkene mag eveneens vragen om de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken.

  De Deelnemer houdt er rekening mee dat indien de Betrokkene om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens verzoekt, voordat Accent de Studie heeft beëindigd en de resultaten heeft overgemaakt, Accent in de onmogelijkheid kan verkeren om haar verplichtingen conform de Algemene Voorwaarden na te komen. De Deelnemer is hiervoor verantwoordelijk en kan Accent hiervoor niet aansprakelijk stellen.
 • Recht van verzet:
  De Betrokkene beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast heeft de Betrokkene steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moeten er geen redenen opgegeven worden.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht:
  De Betrokkene beschikt over het recht om zijn/haar Persoonsgegevens die door Accent verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, beschikt de Betrokkene over het recht om die toestemming in te trekken.

  De Deelnemer houdt er rekening mee dat indien de Betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, voordat Accent de Studie heeft beëindigd en de resultaten heeft overgemaakt, Accent in de onmogelijkheid kan verkeren om haar verplichtingen conform de Algemene Voorwaarden na te komen. De Deelnemer is hiervoor verantwoordelijk en kan Accent hiervoor niet aansprakelijk stellen.

  Het uitoefenen van deze rechten kan door Accent daartoe te contacteren per e-mail naar charlotte.devloo@accentjobs.be.

12 Intellectuele eigendomsrechten

Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de Studie, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende software, zijn beschermde eigendom van Accent, haar licentiegevers of van derden. Accent heeft alle rechten om zijn ideeën, concepten, knowhow, methoden, technieken, processen en vaardigheden te gebruiken en bekend te maken, om deze aan te passen bij de uitvoering van de Studie.

De Deelnemer krijgt enkel een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbare licentie voor het gebruik van de Studie voor het in de Algemene Voorwaarden vastgelegde doel en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

De teksten, afbeeldingen, merken, logo’s en andere items in de Studie mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen.

Eender welk gebruik dat niet valt binnen het beperkte individuele gebruiksrecht dat door deze gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is slechts geoorloofd mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Accent.

13 Opschorting of Annulatie

Accent behoudt zich het recht voor om de Studie te verkorten, op te schorten, te wijzigen in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Studie overeenkomstig huidige algemene voorwaarden onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.

Accent behoudt zich bovendien het recht voor om de Studie te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken.

Waar een wijziging of opschorting zich voordoet zal Accent een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk op de landingspagina plaatsen.

14 Aanvaarding

Deelname aan de Studie impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de Algemene Voorwaarden. Door deelname aan de Studie aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden evenals elke beslissing die Accent zou moeten nemen.

15 Betwisting

Betwistingen of klachten betreffende de huidige Studie moeten binnen de 8 dagen per aangetekende brief worden bezorgd aan: Accent Group nv, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing, het resultaat of interpretatie van huidig Studie eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Accent alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

Wanneer een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort gelden.

Huidige algemene voorwaarden, alsook het verloop van de Studie zelf, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De hoven en rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidige algemene voorwaarden.

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESF
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956