Actiereglement MyAccent enquête contest

De vennootschap Accent Jobs For People nv, met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare en ondernemingsnummer 455.069.956 (hierna: “Accent”), organiseert een Actie onder de benaming “MyAccent enquête contest” (hierna: “de Actie”). De Actie loopt van 23 mei 2020 08:30 uur tot en met 6 juni 2022 17:30 uur (hierna: "de Duurtijd").

De Actie is een actie waarbij deelnemers twee van de zesendertig cinematickets kunnen winnen door deel te nemen aan de enquête, via de hen per mail toegestuurde link.

ARTIKEL 1 – WIE MAG DEELNEMEN?

1.1 De Actie wordt door Accent kenbaar gemaakt via e-mail aan de personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De Uitzendkracht oefent actief een job uit op uitzendbasis via Accent.
 • De Uitzendkracht ligt bijgevolg op het moment van lancering van de actie onder contract bij Accent.
 • De Uitzendkracht heeft door middel van een opt-in toegestemd voor het ontvangen van communicatie gerelateerd aan acties en competities.

1.2 Deelname is enkel toegelaten voor natuurlijke personen (i) die over een geldig e-mailadres, adres en telefoonnummer beschikt, (ii) die een officiële verblijfplaats in België hebben gedurende de Duurtijd van de Actie, (iii) die via Accent momenteel actief een job op uitzendbasis uitoefenen, (iv) die zich in eigen naam registreren, (v) die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en (vi) die hebben gekozen voor een opt-in voor het ontvangen van communicatie inzake marketingdoeleinden.

Deelname aan de Actie is niet toegestaan voor: (i) personen die een interne functie hebben bij Accent of bij één van de ondernemingen die gelieerd is aan de House of HR nv, (ii) personen tewerkgesteld zijn bij een onderneming die heeft meegewerkt aan de organisatie of verspreiding van huidige actie en (iii) , personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen).

1.3 De persoon die deelneemt aan de Actie (zie artikel 2) en voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, wordt hierna genoemd als de “Deelnemer”.

1.4 De Deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen. De Deelnemer komt bijgevolg maar éénmaal in aanmerking voor het winnen van de Prijs, zijnde twee van de zesendertig cinematickets.

1.5 In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, wordt de deelname onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging als ongeldig beschouwd.

ARTIKEL 2 – ACTIE EN DEELNAME

2.1 De Actie wordt gratis aangeboden en deelname staat los van enige aankoopverplichting.

2.2 De Actie wordt georganiseerd van 23 mei 2022 8.30uur tot en met 6 juni 2022 17.30uur

2.3 Deelname aan de Actie kan door de personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 2, die een persoonlijke e-mail hebben ontvangen van Accent in verband met huidige Actie en die onderstaand stappenplan volledig hebben doorlopen:

 • De Deelnemer klikt op de link die vermeld is in de persoonlijke e-mail die hij/zij heeft ontvangen van Accent met de titel “Geef je mening en win 2 filmtickets”. Daarna wordt hij doorverwezen naar een digitale enquête met URL. (hierna: “De enquête”).
 • De Deelnemer vult de vereiste invulvelden volledig, correct en waarheidsgetrouw in.
 • De Deelnemer drukt op de button “Mijn antwoorden versturen” om daadwerkelijk over te gaan tot deelname aan de Actie.
 • De Deelnemer heeft kennis genomen van het Actiereglement.
 • De Deelnemer beantwoordt één schiftingsvraag: Hoeveel keer wordt de MyAccent app gedownload van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022?

Na afloop van de Duurtijd van de Actie, wordt nagegaan welke Deelnemers in aanmerking komen voor twee van de zesendertig cinematickets, hierna te noemen de “Prijs”.

2.1. Accent behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande verwittiging te verlengen. Indien Accent beslist om de Actie langer te laten lopen, zal hierover een extra communicatie via e-mail uitgestuurd worden.

Accent behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de Actie op elk ogenblik vroeger dan voorzien in huidig Actiereglement te beëindigen naar eigen inzicht of na uitputting van de Prijzen.

2.4 Iedere deelname aan de Actie via briefwisseling of enige andere vorm die niet is beschreven in huidig Actiereglement is uitgesloten.

ARTIKEL 3 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS

3.1. De Deelnemers die alle stappen, zoals vermeld in artikel 2, correct hebben gevolgd, die aan de voorwaarden van artikel 1 voldoen en wiens antwoorden het dichtst liggen bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag, ontvangen na afloop van de Actie de Prijs.

De Deelnemers die de Prijs ontvangen, worden hierna genoemd als de “Winnaars”.

De Winnaars worden bepaald en bekendgemaakt zodra alle deelnames binnen de vooropgestelde Duurtijd van de Actie zijn ontvangen. Binnen de 7 dagen na aanduiding en niet vroeger dan na afloop van de Duurtijd van de Actie, worden de Winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht via een e-mail naar het e-mailadres dat is vermeld in de Accent-database. Na ontvangst van deze e-mail, dienen de Winnaars contact op te nemen met Accent binnen de 14 dagen. De Deelnemers die geen Prijs ontvangen, ontvangen geen enkel schrijven of geen enkele mededeling waarbij ze op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze niet in aanmerking komen voor de Prijs.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

4.1 De Prijs betreft twee van zessendertig cinematickets ter waarde van € 26,70. De prijs zal via post opgestuurd worden na ontvangst van de e-mail met bekendmaking van de Winnaars.

4.2 De Prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen geld of deviezen, en kan evenmin worden overgedragen aan een andere persoon.

Accent behoudt zich het recht voor om de aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde.

ARTIKEL 5 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING OF ANNULATIE

5.1 Elke inbreuk op dit Actiereglement of elke fraude leidt tot de diskwalificering van de Deelnemers. Accent kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Actiereglement.

5.2 De Deelnemers die gediskwalificeerd werden, mogen niet meer deelnemen aan de Actie. Beslissingen van Accent hierover zijn definitief en er staat geen beroep tegen open.

5.3 Accent behoudt zich het recht voor om de Actie te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Actie overeenkomstig huidig Actiereglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s.

5.4 Accent behoudt zich bovendien het recht voor om de Actie te verkorten, op te schorten of te verlengen naar eigen inzicht en goeddunken.

5.5 Waar een wijziging of opschorting zich voordoet op grond van artikelen 6.3 of 6.4, zal Accent een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren via het e-mailadres dat geregistreerd werd in de Accent-database.

5.6 Indien het Actiereglement wordt gewijzigd door Accent, zullen de Deelnemers een mededeling van deze wijziging ontvangen via het email-adres geregistreerd in de Accent-Database. Zij hebben dan de keuze tussen deelnemen of zich terugtrekken van de Actie.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen uitsluitend te worden gericht aan Accent.

6.2 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Accent enkel aansprakelijk voor de door de Deelnemer bewezen directe schade die het rechtstreekse gevolg is:

 • van het niet-uitvoeren door Accent of haar aangestelden van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van dit Actiereglement uitmaken,
 • het opzet, of de onverschoonbare zware fout door Accent of haar aangestelden.

Bovendien is de totale aansprakelijkheid van Accent voor alle schadegevallen die een Deelnemer zou ondervinden, hierbij beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de Prijs, zoals bepaald in artikel 5.1. van dit Actiereglement.

Accent is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Actie, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is gewaarschuwd van het risico op dergelijke schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door gevolg van:

a) een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;

b) de toegang van gelijk wie tot de e-mail en/of het Formulier of de onmogelijkheid om toegang tot de e-mail en/of het Formulier te verkrijgen;

c) de toegang van gelijk wie tot een Accentkantoor of de onmogelijkheid om toegang tot een Accentkantoor te verkrijgen;

d) het gebruik van de e-mail en/of het Formulier, met inbegrip van iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

6.3 Wanneer de Actie ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Accent zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen van de betreffende Deelnemer.

6.4 Accent biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. Accent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs.

6.5 Buiten de gevallen van artikel 6.2 kunnen Accent, noch haar personeel, noch haar aangestelden, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Actie beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Actie, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partij kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Actie.

6.6 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die verstrekt worden via het Formulier. De Deelnemers garanderen dat de doorgegeven informatie geen rechten van derden schenden en zullen Accent dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent.

ARTIKEL 7 – AANVAARDING

7.1 Deelname aan de Actie impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van huidig Actiereglement. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Actiereglement, evenals elke beslissing die Accent zou moeten nemen.

ARTIKEL 8 – PRIVACY

8.1 De Deelnemer deelt tijdens de Actie persoonsgegevens mee. Accent verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

8.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

De bedoelde persoonsgegevens kunnen omvatten: het e-mailadres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Actie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan, met de Deelnemer in contact te treden met betrekking tot zijn/haar deelname, om de Prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen, en steeds over de meest recente gegevens betreffende de Uitzendkracht te beschikken.

8.3 De Deelnemer garandeert dat hij/zij op rechtmatige wijze persoonsgegevens aan Accent verstrekt en hij/zij zal Accent dan ook integraal schadeloosstellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Accent wegens onrechtmatige verwerking van diens persoonsgegevens.

8.4 Accent verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar Privacy Policy (te raadplegen op de website www.accentjobs.be).

8.5 De Deelnemer beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens:

 1. Recht van toegang en inzage:
  De Deelnemer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Accent van deze persoonsgegevens maakt.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  De Deelnemer is vrij om diens persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Accent. Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om Accent te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De Deelnemer erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  De Deelnemer mag eveneens vragen om de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken. De deelname van de Uitzendkracht die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Actie, zodat Accent de Uitzendkracht niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en waardoor hij of zij niet meer in aanmerking zal komen voor de Prijs.
 3. Recht van verzet:
  De Deelnemer beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heeft de Deelnemer steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moeten er geen redenen opgegeven worden.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
  De Deelnemer beschikt over het recht om zijn/haar Persoonsgegevens die door Accent verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, beschikt de Deelnemer over het recht om die toestemming in te trekken. De deelname van de Deelnemer die zijn/haar toestemming intrekt voor het einde van de Actie zal ongeldig worden verklaard waardoor hij/zij niet in aanmerking zal komen voor de Prijs.

Het uitoefenen van deze rechten kan door Accent daartoe te contacteren per post door een brief met kopie van een identiteitsbewijs te richten aan: Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

ARTIKEL 9 – BETWISTING

9.1 Betwistingen of klachten betreffende de huidige Actie moeten binnen de 8 dagen per brief worden bezorgd aan: Accent Jobs For People NV, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare.

9.2 De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie van huidig Actiereglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Accent alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

9.3 Betreffende de keuze van een winnaar zal geen enkele betwisting worden aanvaard.

9.4 Alle beslissingen van Accent in het kader van deze Actie zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

9.5 Wanneer een van de bepalingen van dit Actiereglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden,

 • blijft die bepaling gelden voor het gedeelte ervan dat wettelijk toelaatbaar is en worden die bepaling in die zin gematigd,
 • blijven de andere bepalingen van dit Actiereglement onverkort gelden.

9.6 Huidig Actiereglement, alsook het verloop van de Actie zelf, is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

9.7 De hoven en rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Actiereglement.

Jobs per sector
Populaire locaties
Copyright © 2021 Accent Jobs for People NVOver AccentPrivacybeleidDisclaimerESFKlokkenluidersregeling
Beversesteenweg 576, 8800 RoeselareTEL: +3251460500info@accentjobs.beBTW BE 0455.069.956